Dizajn bez nazvu Aktuality » Informačné semináre pre žiadateľov

Informačné semináre pre žiadateľov

 

Začiatkom roka 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02. Informačné semináre sa konali v troch krajských mestách na Slovensku: 23. 01. 2017 v Banskej Bystrici, 24. 01. 2017 v Košiciach a 31. 01. 2017 v Bratislave.


Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť účastníkom dôležité informácie a poradenstvo, ako sa správne a bezproblémovo orientovať v jednotlivých vyhlásených výzvach, aké sú kritériá oprávnených žiadateľov a v neposlednom rade, v rámci každej prezentácie, odpovedať na konkrétne a špecifické otázky každého účastníka. Cieľom bolo taktiež poskytnúť dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov.

 

 

Obsahovú časť výziev na informačných seminároch, ktoré sa konali v dňoch 23. 01. 2017 a 24. 01. 2017, zabezpečili:

Ing. Ľubica Koledová, IA MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 1

Mgr. Eva Bieliková, IA MPSVR SR, projektová manažérka

Mgr. Jakub Kollár, IA MPSVR SR, metodik

Ing. Gabriela Steinerová, IA MPSVR SR, metodička

Mgr. Kristián Kovács, MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

 

Zároveň náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačných seminárov poskytli:

Mgr. Kristián Hodossy, IA MPSVR SR, právnik

Ing. Dušan Grexa, IA MPSVR SR, vedúci oddelenia implementácie 2

Ing. Ľuboslav Svoboda, MPSVR SR, Odbor politiky trhu práce

JUDr. Juraj Lucák, MPSVR SR vedúci oddelenia metodiky (23. 01. 2017) 

Ing. Miroslav Hrudkay, MPSVR SR Oddelenie metodiky (23. 01. 2017) 

Milan Tomka, MPSVR SR Odbor prípravy projektov a výziev (23. 01. 2017) 

Beáta Predajnianska, MPSVR SR Odbor prípravy projektov a výziev (23. 01. 2017)  

Ing. Ľubomír Baník, MPSVR SR Oddelenie riadenia kvality (23. 01. 2017) 


Obsahovú časť na informačnom seminári, ktorý sa konal dňa 31. 01. 2017, zabezpečili:

Ing. Ľubica Koledová, IA MPSVR SR, vedúca oddelenia implementácie 1

Mgr. Eva Bieliková, IA MPSVR SR, projektová manažérka

Ing. Gabriela Steinerová, IA MPSVR SR, metodička

Mgr. Kristián Kovács, MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

 

Zároveň náležitú pomoc pri zodpovedaní otázok počas informačného seminára poskytli:

Ing. Dušan Dudík, IA MPSVR SR, metodik

Ing. Ľubomír Baník, MPSVR SR Oddelenie riadenia kvality

 

 

Na informačných seminároch sa zúčastnilo celkom 115 účastníkov/ 84 potenciálnych žiadateľov z toho v Banskej Bystrici bolo prítomných 24 žiadateľov, v Košiciach 39 žiadateľov a v Bratislave 21 žiadateľov.

V zastúpení za jednotlivé výzvy bola účasť nasledovná:

- na informačných seminároch k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 sa zúčastnilo 91 účastníkov/ 68 potenciálnych žiadateľov,

- na informačnom seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 sa zúčastnilo 24 účastníkov/ 16 potenciálnych žiadateľov.

 

Prezentácie informačných seminárov:

Príručka pre žiadateľa o NFP  (Formát pptx, 765 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislost (Formát pptx, 770 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (Formát pptx, 714 kB)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (Formát pptx, 969 kB)

OP LZ 2016/2.1.1/02 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí (Formát pptx, 1419 kB)