Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačné semináre pre prijímateľov

Informačné semináre pre prijímateľov

 

 

 

 

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

 

pozýva prijímateľov na

 

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV 

so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy (nižšie uvedené)

 

 

Termíny: 

-       25.4.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvu Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)  Prezentácia k Informačnému semináru (PDF 884 kB)

-       14.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01)   Prezentácia k Informačnému semináru (PDF 897 kB)

-       16.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvy Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02) a Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02) Prezentácia k Informačnému semináru (PDF 879 kB)

-       21.5.2019 o 10:00 hod. so zameraním na výzvy Podpora výkonu opatrení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01); Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02); Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03) a Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením (OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01) Prezentácia k Informačnému semináru (PDF 882 kB)

 

Miesto: 3. poschodie, veľká zasadačka Implementačná agentúra MPSVR SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

 PROGRAM INFORMAČNÉHO SEMINÁRA:*

 09:30 – 10:00                                     REGISTRÁCIA   

 10:00 – 10:05                                     OTVORENIE SEMINÁRA

10:10 – 11:00                                     PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA  NFP a PROCES IMPLEMENTÁCIE

 11:00 – 11:30                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

 11:30 – 12:00                                     PRESTÁVKA

 12:00 – 13:00                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

 13:00 - 13:20                                      MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU prezentácia (PDF 899 kB)

13:20 – 13:40                                     DISKUSIA: KONZULTÁCIE

 13:40                                                    ZÁVER 

 * zmena programu vyhradená

 V prípade záujmu sa zaregistrujte TU v termíne do 19.4.2019 Informačného seminára sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci. 

 


 

Question Type
 
 
 
Multiple choice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Add option
or
ADD "OTHER"