Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych služieb s kapacitou viac ako  40 klientov.

Informačné semináre sa uskutočnia v mesiaci november v Nitre a Bratislave.

 

Prihlásenie:

Informačný seminár v  Nitre

Dátum: 21.11.2018 

Miesto: Agroinštitút, Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová 

Čas: od 9:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 14.11.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR  

 

Informačný seminár v  Bratislave

Dátum: 26.11.2018 

Miesto: Hotel Družba, Botanická 25 842 14 Bratislava

Čas: od 9:00 – 17:00 hod 

Registrácia: do 19.11.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

 

Všetky aktivity, ktoré NP DI PTT prinesie, Vám predstavíme za účasti zástupcov všetkých partnerov v národnom projekte:

  • Implementačná agentúra MPSV SR- PhDr. Miroslav Cangár, PhD
  • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci - Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU - Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD
  • Slovenská únia podporovaného zamestnávania - PhDr. Viera Záhorcová,PhD

 

* Informačné semináre pre vás pripravujeme vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Termíny ďalších seminárov budeme zverejňovať priebežne


Detailnejšie informácie:

Názov projektu: Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov (NP DI PTT)

Trvanie projektu: august 2018 – október 2023

  • NP DI PTT nadväzuje na predchádzajúci národný projekt, ktorý realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v uplynulom programovom období. 
  • Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov pre konkrétne zariadenie sociálnych služieb.
  • V rámci projektu predpokladáme postupné zapájanie sa zariadení sociálnych služieb, ktoré absolvujú akreditované vzdelávanie a budú podporované pri kreovaní a práci transformačných tímov na  tvorbe transformačných plánov.
  • Podpora zapojených zariadení v rámci tohto projektu bude prebiehať až do obdobia vytvorenia transformačných plánov maximálne 23 mesiacov.