Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

 

V súvislosti s poskytovaním bližších informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo orientované projekty odporúčame žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo-orientovaných projektov sledovať webovú stránku MPSVR SR, kde je zverejnený aj aktuálny Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/ (uvedený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP je dostupný aj na webovej stránke IA MPSVR SR https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy). 

Na uvedených webových sídlach budú zverejnené aktuálne informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo orientované projekty.