Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k navýšeniu disponibilnej alokácie

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k navýšeniu disponibilnej alokácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa z dôvodu nedostatku alokácie výzvy nachádzajú aktuálne v zásobníku projektov 2. kola výzvy, že sa v mesiacoch apríl/máj predpokladá navýšenie disponibilnej alokácie na výzvu.

Po zrealizovaní navýšenia alokácie dôjde následne k písomnému informovaniu žiadateľov o začatí konania o zmene Rozhodnutia o neschválení. Súčasne dôjde k vyzvaniu žiadateľov na preukázanie skutočností, či žiadosť o nenávratný finančný príspevok naďalej spĺňa všetky podmienky poskytnutia príspevku, tak ako v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. To znamená, že všetky podmienky výzvy sa budú opätovne posudzovať. Ak žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok poskytnutia príspevku, resp. nebude súhlasiť so zmenou rozhodnutia alebo nepredloží požadované dokumenty včas, bude konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok zastavené.

IA MPSVR SR si dovoľuje uistiť žiadateľov, že jej prioritou je implementovať projekty, ktoré úspešne prešli hodnotiacim procesom a realizáciou aktivít prispejú k zvýšeniu zamestnanosti a zamestnateľnosti vybraných osôb z cieľovej skupiny.

Informácia o navýšení alokácie bude zverejnená aj na webovom sídle IA MPSVR SR.