Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

 

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente "Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01".

 

Zmenou č. 1 k výzve, úpravou niektorých častí výzvy/prílohy sú dotknuté oblasti:

  • časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP - úprava znenia;
  • zmena znenia právnej formy „neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby“ na „neziskové organizácie“ v podmienke poskytnutia príspevku č. 1;
  • doplnenie kódu oprávnenej právnej formy 119 spolu s legislatívnym odkazom v prílohe č.9 Špecifické pravidlá k vybraným podmienkam poskytnutia príspevku určených vo výzve.

 

Táto Zmena výzvy je účinná od 30. 04. 2018 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované pred 30. 04. 2018 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať. Z toho dôvodu bude potrebné tieto rozpracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok vytvoriť opätovne. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2018/4.1.2./01 sa nevzťahuje na ŽoNFP predložené pred Zmenou č. 1 výzvy.

Z dôvodu vykonania vyššie uvedenej zmeny je poskytovateľ povinný posunúť termín uzavretia prvého kola výzvy. Na základe predchádzajúcej vety, sa termín uzavretia prvého kola výzvy stanovuje na 14. 05. 2018.

Zmena výzvy č. 1 OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 292 kB) 

Výzva OP ĽZ DOP 2018_4_1_2_01_SZ ( formát PDF, 477 kb)

Príloha č.9 Špecifické pravidlá k vybraným PPP určených vo výzve SZ ( formát PDF, 344 kb)