Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 6. kola na 29.11. 2019. 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

Aktualizácia termínu uzavretia 6. kola výzvy je účinná od 27.09.2019 a nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 27.09.2019.

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 571 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formát PDF, 611 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 426 kB)