Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na 31.01.2019

 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 

Aktualizácia termínu uzavretia 4. kola výzvy je účinná od 11.01.2019 nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 11.1.2019. 

 

Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 540 kB), Výzva OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - so sledovaním zmien (formát PDF, 542 kB)