Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01. Táto zmena je účinná k 27.10.2017 a má dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") rozpracované pred 27.10.2017 v tom, že ich systém ITMS2014+ žiadateľom neumožní odoslať, a z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť opätovne.