Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí." Výzva je vyhlásená od 05. 01. 2017

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 15. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 24. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 22. 09. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy  

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce