Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života".

Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 15.01.2018

- Termín uzavretia 2. kola 28.03.2018

- Termín uzavretia 3. kola 15.06.2018

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce