Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

IA MPSVR SR  informuje, že dňa 11.01.2019 bolo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii fondov : https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ zverejnená  informácia o vydaní Usmernenia platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje. Usmernenie je dostupné TU.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že dané usmernenie vychádza z platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, v zmysle ktorého je prijímateľ povinný výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom účte vedenom pre zálohové platby odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky jedenkrát ročne. Odvod skutočných výnosov, t.j. po odpočítaní poplatku za vedenie osobitného účtu prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného účtu.