Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 5. kola je stanovený na 31.05.2018

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (PDF 594 kB)