Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy pre jednotlivé ŽoNFP je nutnosť ukončiť proces odborného hodnotenia pre všetky ŽoNFP predložené v prvom kole výzvy, nakoľko výška žiadaného NFP predložených žiadostí prekročila indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vydávať rozhodnutia o schválení a o neschválení bude možné až po určení poradia všetkých predložených ŽoNFP v posudzovanom období.