Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 30.06.2020.


 

Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných dní od konečného termínu príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy pre jednotlivé ŽoNFP je nutnosť zabezpečenia technickej stránky konania o predložených ŽoNFP, t. j. administratívneho overenia a odborného hodnotenia a ukončiť proces odborného hodnotenia pre všetky ŽoNFP predložené v 6. kole výzvy, nakoľko výška žiadaného NFP predložených žiadostí prekročila indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vydávať rozhodnutia o schválení a o neschválení bude možné až po určení poradia všetkých predložených ŽoNFP v posudzovanom období.