Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy „Rozvoj sektorových zručností“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola výzvy „Rozvoj sektorových zručností“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Rozvoj sektorových zručností“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola je 22.10.2019. 

Dôvodom nedodržania termínu pre vydanie rozhodnutí pre jednotlivé ŽoNFP – 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia – je zabezpečenie technickej stránky konania o predložených ŽoNFP, t. j. administratívneho overenia a odborného hodnotenia aj v previazanosti na aktuálnu Zmenu č. 3 predmetnej výzvy.