Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola je do 30. 9. 2019. 

 

Dôvodom nedodržania termínu pre vydanie rozhodnutí o ŽoNFP – 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia – je zabezpečenie technickej stránky konania o predložených ŽoNFP, t.j. administratívneho overenia a odborného hodnotenia, v previazanosti na nutnosť ukončiť proces konania o všetkých ŽoNFP predložených v 2. hodnotiacom kole. Nakoľko výška žiadaného NFP v 1. a 2. hodnotiacom kole súhrnne prekročila indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, v 2. hodnotiacom kole dôjde k vydaniu rozhodnutí o schválení ŽoNFP a rozhodnutí o neschválení ŽoNFP až na základe vytvorenia poradia ŽoNFP, a to aplikáciou kritérií pre výber projektov.