Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 2. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 2. kola na 23.04.2019. Tento termín zároveň predstavuje uzatvorenie výzvy.

Zároveň uvádzame, že z dôvodu nedostatočnej alokácie sa ruší 3. kolo výzvy.

Uzatvorenie výzvy, ako aj aktualizácia jednotlivých kôl výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 21.03.2019.