Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Odporúčame žiadateľom v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s názvom “Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“  a "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí" zúčastniť sa informačných seminárov.

 Predbežný termín a miesto konania 1. informačného seminára k uvedenej výzve je v prvej polovici januára 2017 v Bratislave. Bližšie informácie týkajúce sa miesta a dátumu konania budú v dostatočnom časom predstihu zverejnené v aktualitách na tejto webovej stránke .