Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 1. kola na 28.01.2019

 

Uvedená zmena mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

 Aktualizácia termínu uzavretia 1. kola výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 07.01.2019.