Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" (ďalej len "výzva"), a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Aktualizovaný termín uzavretia 2. kola výzvy je stanovený na 29.06.2018 (pôvodný termín bol 31. 05. 2018). 

Aktualizácia termínu uzavretia 2. kola výzvy sa nepovažuje za zmenu výzvy. Táto aktualizácia výzvy je účinná od 21.05.2018 a nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 21.05.2018

 

Znenie výzvy:  Vyzva OP LZ DOP 2017/4.1.2/02 (formát PDF, 467 kB)

Znenie výzvy so sledovaním zmien: Vyzva OP LZ DOP 2017/4.1.2/02_SZ (formát PDF, 467 kB)