Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II (ďalej len "výzva"), a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Aktualizovaný termín uzavretia 1. kola výzvy je stanovený na 30.04.2018 (pôvodný termín bol 23. 04. 2018). 

Aktualizácia termínu uzavretia 1. kola výzvy sa nepovažuje za zmenu výzvy a nemá dopad na rozpracované žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (formút PDF, 256 kB)