Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, je pri tvorbe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „ŽoNFP“) v ITMS2014+ nevyhnutné postupovať v súlade s podrobným postupom. Zároveň je potrebné pri predkladaní ŽoNFP použiť, okrem tabuľky rozpočtu, ktorá je prílohou č. 11 výzvy, aj druhú tabuľku. Bližšie informácie.