Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

 

Október je mesiacom, ktorý patrí starším. V roku 1990 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto s potešením prijala pozvanie občianskeho združenia Monika a jej zástupcovia navštívili Zariadenie pre seniorov v obci Cabaj-Čápor, aby tak vyjadrili úctu starším.

 Riaditeľka občianskeho združenia Monika a zástupkyňa IA MPSVR SR

Zástupcovia agentúry seniorom odovzdali pozdravy vyjadrujúce lásku k starým rodičom, ktoré pre nich pripravili deti z Jánovciec. Do priestorov Zariadenia pre seniorov implementačná agentúra darovala rôzne pomôcky, ale aj spoločenské hry.

S občianskym združením Monika spolupracuje Implementačná agentúra MPSVR SR od samotného spustenia projektu. Od februára 2016 realizujú výkon opatrovateľskej služby prostredníctvom Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Prostredníctvom projektu je tu momentálne financovaných 5 opatrovateliek ktoré zabezpečujú starostlivosť o 12 opatrovaných.  Občianske združenie bolo zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby aj v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. S prácou tejto organizácie sú spokojní najmä jej klienti. Snažia sa o klienta starať komplexne, nie len zabezpečovať opatrovateľskú službu a úkony s tým spojené, ale snažia sa aj o vyplnenie voľného času, zabezpečujú stretávanie seniorov a trávenie ich voľného času. Práca tejto organizácie je prínosom pre seniorov v obci Močenok, Cabaj-Čápor, Horná Kráľová a Hájske.

Seniori dostávajú pozdravy ktoré vyrobili deti z Materskej školy v Jánovciach Dôchodca si prezerá pozdrav

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v programovom období 2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje a to pre prioritnú os 2, 3, 4 a zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu a vystupuje aj v pozícii prijímateľa v prípade národných projektov. Jedným z týchto projektov je aj Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, ktorého cieľom je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby. V súčasnosti je do tohto národného projektu zapojených 247 poskytovateľov opatrovateľskej služby a podporených viac ako 3700 pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí poskytujú opatrovateľskú službu až 5326 klientom na území celej Slovenskej republiky.

 

Projektový manažér Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby odovzdáva seniorom pozdravy Riaditeľka občianskeho združenia Monika a zástupkyňa IA MPSVR SR krájajú tortu

Seniorom prišli zaspievať aj deti s miestnej školy 

Kultúrny program prišli doplniť aj Močenský speváci 

Seniorom spieva tiež spevokol Nádej z obce Cabaj Čápor

záverečná fotka zo seniormi