Dizajn bez nazvu Aktuality » Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ktorou sa nahrádza príloha zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorou sú Všeobecné zmluvné podmienky v časti článkov 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c (neaplikuje sa), 18 a 20. Uvedená zmena je nasledujúca: 

-        Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie (Hromadná zmena zmluvy zverejnená CO dňa 19.6.2020 č. 1) – finančné články vzťahujúce sa na prijímateľov s výnimkou štátnych rozpočtových organizácií

-        Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie (Hromadná zmena zmluvy zverejnená CO dňa 19.6.2020 č. 2) – finančné články vzťahujúce sa na štátne rozpočtové organizácie.

 

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahuje na všetky dopytovo orientované projekty, implementované v rámci prioritných osí 2, 3 a 4 operačného programu Ľudské zdroje.

 

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP sa realizuje dňa 21.7.2020 odoslaním Oznámenia hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP na e-mailovú adresu, ktorú prijímateľ poskytol IA MPSVR SR, príp. vo vzťahu ku ktorej oznámil zmenu, a zároveň v uvedený deň nadobúda účinnosť.

 

Bližšie informácie k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí NFP  (formát docx 180kB)

Dôležité upozornenie: 

Ak prijímateľ nesúhlasí s hromadnou zmenou zmluvy o poskytnutí NFP, podľa § 59 ods. 2 zákona o príspevku EŠIF môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP, a to do 10 pracovných dní od doručenia Oznámenia hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP, ktorým je jeho odoslanie na e-mailovú adresu, určenú prijímateľom.

Pri výpočte maximálnej výšky zálohovej platby sa nezohľadňujú už vyčerpané prostriedky. Postupuje sa podľa vzorca ako pre výpočet prvej zálohovej platby, a to z toho dôvodu, že ide o zmenu metodického prístupu, nie vstupných parametrov na projekte. Základným dôvodom pre zmenu vo výpočte maximálnej výšky zálohovej platby je zvýšenie sumy finančných prostriedkov, ktorými môže prijímateľ disponovať ako aj zníženie administratívnej záťaže prijímateľov.

Zdôvodnenie:

Podľa § 59 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v platnom znení zverejnil Certifikačný orgán na www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii „CKO“, záložka „Zmena zmluvy v čase krízovej situácie“ dve zmeny, a to:

-        Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 19. 6. 2020 certifikačným orgánom s poradovým číslom 1 a

-        Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie zverejnená dňa 19. 6. 2020 certifikačným orgánom s poradovým číslom 2,

čím určil maximálny rozsah zmeny pre oblasť upravenú Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020. Uvedené zmeny môžu nadobudnúť účinnosť až po tom, ako sú – v plnom rozsahu alebo čiastočne – prevzaté poskytovateľom pomoci a oznámené prijímateľovi nenávratného finančného príspevku.

Dovoľujeme si informovať prijímateľov, že Ministerstvo financií SR predĺžilo platnosť iniciatívnej výnimky zo dňa 8.4.2020 do 6 mesiacov od ukončenia núdzového / mimoriadneho stavu v závislosti od toho, ktorý stav bude ukončený neskôr. Na základe uvedeného sa predlžuje možnosť poskytnúť zálohovú platbu bez predchádzajúceho schválenia žiadosti o platbu typu zúčtovanie zálohovej platby s ohľadom na aktuálny vývoj pandémie v podmienkach SR.