Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR na základe skúseností z doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov a na základe záverov kontroly vykonanej MPSVR SR  vydáva Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev:

Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01)

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02) 

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03)