Dizajn bez nazvu Aktuality » Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 7. kola výzvy, t. j. termín uzavretia 7. kola - 15.10.2019 zároveň predstavuje termín uzatvorenia výzvy.

Uzatvorenie výzvy nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 13.09.2019.