Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 10. 6. 2019 nadobudla účinnosť PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty  (pre prioritné osi č. 2, 3 a 4 OP Ľudské zdroje), Programové obdobie 2014-2020, verzia 2.5.

Aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/metodicke-dokumenty/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp-pre-dopytovo-orientovane-projekty-a-narodne-projekty