Dizajn bez nazvu Aktuality » Zverejnenie dodatku č.3 Implementačnou agentúrou MPSVR SR

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 27.08.2021 bol v centrálnom registri zmlúv zverejnený dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a Implementačnou agentúrou MPSVR SR pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 2, 3, 4 a 7 (2014-2020). Dodatok nadobudne účinnosť dňa 01.09.2021.

 Dodatok je zverejnený na nasledovnej adrese https://crz.gov.sk/zmluva/5901006/