Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje aktualizoval Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 - 2020 verzia 2.0 vrátane príloh (ďalej len "príručka pre žiadateľa NFP") s účinnosťou od 28. 11. 2017. Aktualizovaná verzia Príručky pre žiadateľa NFP reflektuje na zmeny v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako aj relevantnej legislatíve a nahrádza predchádzajúcu verziu 1.3, účinnú od 21.12.2016 do 27.11.2017. Aktualizovaná verzia Príručky pre žiadateľa NFP je zverejnená tu. 

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce