Dizajn bez nazvu Aktuality » Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 vrátane príloh (ďalej len „Príručka pre prijímateľa NFP“) s účinnosťou od 1. 12. 2017. Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa NFP reflektuje na zmeny v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov ako aj relevantnej legislatíve a nahrádza predchádzajúcu verziu (Externý pokyn č. 03/2016). Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa NFP je zverejnená tu