Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila na webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na obdobie január 2018 až december 2018 ( PDF 392 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Aktualizácia IHV nadobudla platnosť dňa 25. 01. 2018.