Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Aktuality » Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila na webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev (IHV) na obdobie január 2017 až december 2017. (PDF 422 kB) Uvedený IHV vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré je riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Aktualizácia IHV nadobudla platnosť dňa 21. 02. 2017.