Dizajn bez nazvu Aktuality

Aktuality

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 5.1.2023

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava bude dňa 5.1.2023 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase: do 12:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 23.12.2022

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava bude dňa 23.12.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase: do 11:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR v dňoch 16.11.a 18.11.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch bude stredu (dnes) 16.11.2022 otvorená len do 13:00 hodiny a v piatok 18.11.2022 uzatvorená.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR v dňoch 28.10. a 31.10.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch bude v piatok (zajtra) 28.10.2022 otvorená len do 13:00 hodiny a v pondelok 31.10.2022 uzatvorená.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 26.9. a 27.9.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch v dňoch 26.-27.9.2022 (pondelok a utorok), uzatvorená.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 14.9.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 14.9.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 8:00 do 12:30 hod.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 31.8.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 31.08.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 8:00 do 12:00 hod.

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 14.04.2022

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 14.04.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 8:00 do 12:00 hod.

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať o zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev:  OP ĽZ - Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí,  Prioritná os č. 3 Zamestnanosť a Prioritná os č. 7 Technická pomoc

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR 31.12.2021

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 31.12.2021 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 9:00 do 12:00 hod.

Ukončenie rozpočtového roka 2021

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.2) účinné od 05.11.2021, Vám oznamujeme hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu na odbor platobnej jednotky za OP Ľudské zdroje.

Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči Zahájenie novej výstavby domov v rámci DI PTT

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  informuje prijímateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať o zverejnení dodatku č.3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o presune dopytovo orientovaných výziev pod Ministerstvo práce.

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje prijímateľom hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike v Trnave - 22.07.2021

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Letné online semináre NP TOS

IA MPSVR Vás v rámci NP TOS  pozýva na ďalšiu sériu informačných seminárov online formou.