O agentúre » Aktuality

Aktuality

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 6. kola je stanovený na 31.07.2019

Informačné semináre pre prijímateľov

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje  Informačné semináre pre prijímateľov orientované na konkrétne výzvy.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“

Oznam - celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Zamestnanci IA MPSVR SR sa v dňoch 04. - 05. 04. 2019 zúčastnia na celoagentúrnom školení. 

Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Implementačná agentúra MPSVR SR si dovoľuje informovať všetkých používateľov verejnej časti ITMS2014+ o vydaní

                       Usmernenia CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, verzia 1, s účinnosťou od 28.03.2019.

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 2. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 2. kola na 23.04.2019. Tento termín zároveň predstavuje uzatvorenie výzvy.

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 13. 3. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 7.

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje prvú sériu informačných seminárov k národnému projektu  Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 

Informácia o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest

IA MPSVR SR informuje o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest

 

Prieskum záujmu o informačné semináre pre prijímateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje zorganizovať informačné semináre pre prijímateľov so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy. Z tohto dôvodu zisťuje záujem o takéto aktivity u prijímateľov, a to formou vyplnenenia elektronického dotazníka v termíne do 22.3.2019.

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje dňom 27.02.2019 vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF v rámci vybraných prioritných osí OP Ľudské zdroje.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje  o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Informačné semináre pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 20.2., 26.2., 5.3. a 14.3. 2019   Informačné semináre pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.2.1/01. 

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01. 

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02. 

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 2018/4.1.2/01

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom 2018/3.1.1/01

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 28.02.2019

Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

IA MPSVR SR  informuje, že dňa 11.01.2019 bolo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii fondov : https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ zverejnená  informácia, o vydaní Usmernenia platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal. Usmernenie je dostupné TU.

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na 31.01.2019

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola o výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 4. kola na 06.02.2019

Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov žiadateľov  o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ 

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP sa mení termín uzavretia 3. kola na 21.01.2019.

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Zmena termínu Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest v Trnave

Implementačná agentúra MPSVR informuje o zmene termínu Informačného seminára v Trnave k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 22.02.2019

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2018

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 21.,22.,28. a 29.11.2018  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

Informácia o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2019

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie január 2019 až december 2019.

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora pracovných miest". 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 14.01.2019. 

Zmena č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  „Podpora opatrovateľskej služby“ (ďalej len "výzva"), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente  „Zmena č. 1 výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01".

Košice majú svoje regionálne centrum sociálnej ekonomiky

Minister práce a sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter otvoril 3.októbra 2018 regionálne centrum sociálnej ekonomiky  v Košiciach. Ide už o tretie takéto centrum na Slovensku, prvé otvroil minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici a v septembri zas v Prešove. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb (schéma DM – 6/2018)

Informácia o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

IA MPSVR informuje, že dňa 20.9.2018 bola na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/ zverejnená Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o NFP financovaných z prostriedkov ESF.

Otvorenie regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky otvoril  v Prešove minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Prvé centrum otvoril minister v auguste tohto roku v Banskej Bystrici. Pracovníci v týchto centrách budú poskytovať informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu novovznikajúcim sociálnym podnikom.Centrá vznikli v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Usmernenia k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Usmernenia na základe skúseností z doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre dopytovo orientované projekty v rámci výziev: 

„Podpora výkonu opatrení v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí OPLZ DOP 2016/4.2.1/01)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/02)“

„Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí OPLZ DOP 2016/4.2.1/03)“

 

Informácia o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy

IA MPSVR SR informuje o prečerpaní alokácií dopytom ŽoNFP predložených v rámci 1.kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP". 

 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva") informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o stanovení termínu uzavretia výzvy, a to v časti 1.5. výzvy „Časový harmonogram konania o ŽoNFP".

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení  Informácie pre prijímateľov Riadiacim orgán pre OP Ľudské zdroje na jeho webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/.

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 - Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o určení nového termínu a kola výzvy, o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností. Nové kolo a nový termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 14. 01. 2019.

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

IA MPSVR SR informuje o spustení siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k prekladaniu ŽoNFP v listinnej/elektronickej forme.

 

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sekcii Najčastejšie kladené otázky žiadateľov pribudli najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Nájdete ich zverejnené aj priamo pri tejto výzve TU.

Obmedzený prevádzkový režim

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude v piatok, 10. augusta 2018 fungovať v obmedzenom prevádzkovom režime.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

 Informačný  seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

Informačný seminár sa bude konať, nakoľko sa naň zaregistrovalo viac ako 20 záujemcov.

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence - 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v súčasnosti jedinou organizáciou vo verejnej správe a na Slovensku, ktorá sa môže pýšiť týmto certifikátom.

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ - Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

TERMÍNY KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje v dňoch 16., 17. a 18. 07. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.2.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora opatrovateľskej služby". 

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02. 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, v menej rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, vo viac rozvinutých regiónoch, a to v časti 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP. Termín uzavretia 4. kola je stanovený na 31.08.2018

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom prostredí a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí na 02. 07. 2018. Termín uzavretia 5. kola výzvy predstavuje zároveň termín uzavretia uvedených výziev.

 

Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 13. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Trenčianskeho samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 06. 2018 "INFORMAČNÝ DEŇ S IMPLEMENTAČNOU AGENTÚROU", kde budú zástupcami Implementačnej agentúry MPSVR SR a Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja účastníkom predstavené aktuálne možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na dopytovo orientované projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zároveň budú zo strany Informačno-poradenského centra pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja prezentované aj ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov z iných operačných programov. 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

Dobré veci prichádzajú pomaly

IA MPSVR SR sa zúčastní behu naprieč slovenskom v rámci podujatia The Run 2018

Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“.

 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II.

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01. 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

IA MPSVR SR informuje výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP, ktorú vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje. 

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02. 

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01. 

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03. 

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02. 

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01. 

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností

Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR Vás pozýva na informačný seminár pre prijímateľov NFP a úspešných žiadateľov dopytovo orientovaných projektov, predložených na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Účelom informačného seminára je predstavenie základného rámca práv a povinností prijímateľov, ktorých znalosť je nevyhnutná pre správnu a plynulú realizáciu dopytovo orientovaných projektov ako aj ich úspešné ukončenie.

 

Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave

 

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 20. 03. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v BRATISLAVE.

Dňa 05. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 05. 04. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v BANSKEJ BYSTRICI.

Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach

 

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 04. 04. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v KOŠICIACH.

Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o postupe pri tvorbe Žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II"

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" 

 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Usmernenie pre prijímateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 a OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Usmernenie pre prijímateľov o povinnosti vypĺňať vzor dokumentu Evidencia práce s klientom

Dňa 31. januára 2018 sa bude konať informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Banskej Bystrici

ZMENA TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 31. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v BANSKEJ BYSTRICI. 

Dňa 24. januára 2018 sa bude konať nformačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 v Bratislave

PREZENTÁCIA DVOCH VÝZIEV OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 24. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností v BRATISLAVE.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Rozvoj sektorových zručností". 

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03.  

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01.  

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

Aktualizácia PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila aktualizáciu jednotnej príručky vydanej riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo-orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP 23, v miestnosti č.306.

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje. 

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2017

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím"

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 29. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01,02 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BRATISLAVE.

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického kraja pre EŠIF organizujú dňa 23. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BANSKEJ BYSTRICI

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 22. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v KOŠICIACH. 

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

Ak máte otázky prípadne nejasnosti ohľadom vyhlásených výziev, v príspevku nájdete potrebné informácie, ako najrýchlejšie na ne získate relevantnú odpoveď. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" 

 

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

Informácia o aktualizovaní vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ku dňu 30.08.2017.

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zrušil výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01. 

Usmernenie pre žiadateľov

Usmernenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci poskytovania informácií k vyhláseným výzvam operačného programu Ľudské zdroje. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 08. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím v BRATISLAVE. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú dňa 19. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v BANSKEJ BYSTRICI. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 18. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v KOŠICIACH. 

Informácia o sťahovaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o sťahovaní. 

Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR usporiadala v mesiaci jún informačné semináre pre žiadateľov v BANSKEJ BYSTRICI a v BRATISLAVE k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o mieste konania a harmonograme informačného seminára pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, ktorý sa bude konať dňa 13. júna 2017BRATISLAVE. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 v Bratislave

Prihlasovanie na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie je UZAVRETÉ. 

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

Disponibilná voľná alokácia k dopytovo orientovaným projektom IA MPSVR SR pre Operačný program Ľudské zdroje 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve - OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v BANSKEJ BYSTRICI a BRATISLAVE

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie"

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vám dovoľuje oznámiť, že z dôvodu nízkeho záujmu o organizovanie informačných seminárov sme nepodnikali ďalšie kroky k opätovnému realizovaniu seminárov k predmetným výzvam. 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03.

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR usporiadala v mesiaci február informačný seminár pre žiadateľov v BRATISLAVE k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 sa bude konať v BRATISLAVE

ZMENA TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce dňa 16. februára 2017 v priestoroch IA MPSVR SR v BRATISLAVE.

Informačné semináre pre žiadateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR usporiadala v mesiaci január informačné semináre pre žiadateľov v BANSKEJ BYSTRICI, KOŠICIACH BRATISLAVE k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

ZRUŠENIE TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce v BRATISLAVE.

Metodický výklad CKO č. 2

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí v BRATISLAVE.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí". 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí".

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". 

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre národné projekty a dopytovo-orientované projekty.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí". 

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Informácia o informačných seminároch ku vyhláseným výzvam "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" a "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí"

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

Informácia dotýkajúca sa vysporiadania finančných vzťahov.

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Realizácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

Usmernenie pre poskytnutie informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo-orientované projekty.

 

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U

Ministerstvo financií SR informuje o aktualizácii Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013. 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti.

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020 podporených v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Oficiálne stanovisko MPSVR SR a IA MPSVR SR k národným projektom v programovom období 2014-2020.