O agentúre » Aktuality

Aktuality

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03.  

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o pokynoch k vypĺňaniu pracovného výkazu k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01.  

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 24. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v BRATISLAVE.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 18. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v BANSKEJ BYSTRICI. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 v Košiciach

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 17. 01. 2018 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v KOŠICIACH. 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

Aktualizácia PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR zverejnila aktualizáciu jednotnej príručky vydanej riadiacim orgánom operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá obsahuje informácie o podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pri všetkých dopytovo-orientovaných a národných projektoch realizovaných v rámci OP ĽZ pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP 23, v miestnosti č.306.

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Implementačná agentúra na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje. 

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

IA MPSVR SR informuje prijímateľov ukončení rozpočtového roka 2017

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím"

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 29. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01,02 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BRATISLAVE.

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banskobystrického kraja pre EŠIF organizujú dňa 23. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v BANSKEJ BYSTRICI

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 22. 11. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 - Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života v KOŠICIACH. 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí" 

 

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

Ak máte otázky prípadne nejasnosti ohľadom vyhlásených výziev, v príspevku nájdete potrebné informácie, ako najrýchlejšie na ne získate relevantnú odpoveď. 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

 

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že je stanovený ďalší termín uzavretia kola výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" 

 

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP

Informácia o aktualizovaní vzoru Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ku dňu 30.08.2017.

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje zrušil výzvu na dopytovo orientované projekty s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie" s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01. 

Usmernenie pre žiadateľov

Usmernenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci poskytovania informácií k vyhláseným výzvam operačného programu Ľudské zdroje. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR organizuje dňa 01. 08. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím v BRATISLAVE. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú dňa 19. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v BANSKEJ BYSTRICI. 

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF organizujú dňa 18. 07. 2017 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím a OP ĽZ 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET v KOŠICIACH. 

Informácia o sťahovaní

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o sťahovaní. 

Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR usporiadala v mesiaci jún informačné semináre pre žiadateľov v BANSKEJ BYSTRICI a v BRATISLAVE k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o mieste konania a harmonograme informačného seminára pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, ktorý sa bude konať dňa 13. júna 2017BRATISLAVE. 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 v Bratislave

Prihlasovanie na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie je UZAVRETÉ. 

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

Disponibilná voľná alokácia k dopytovo orientovaným projektom IA MPSVR SR pre Operačný program Ľudské zdroje 

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve - OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v BANSKEJ BYSTRICI a BRATISLAVE

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie"

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vám dovoľuje oznámiť, že z dôvodu nízkeho záujmu o organizovanie informačných seminárov sme nepodnikali ďalšie kroky k opätovnému realizovaniu seminárov k predmetným výzvam. 

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje o aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritné osi 2, 3, 4. 

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03.

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR usporiadala v mesiaci február informačný seminár pre žiadateľov v BRATISLAVE k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 sa bude konať v BRATISLAVE

ZMENA TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce dňa 16. februára 2017 v priestoroch IA MPSVR SR v BRATISLAVE.

Informačné semináre pre žiadateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR usporiadala v mesiaci január informačné semináre pre žiadateľov v BANSKEJ BYSTRICI, KOŠICIACH BRATISLAVE k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02.

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

ZRUŠENIE TERMÍNOV KONANIA INFORMAČNÝCH SEMINÁROV K VÝZVE OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01.

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 - Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce v BRATISLAVE.

Metodický výklad CKO č. 2

Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach.

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačné semináre pre žiadateľov k výzvam - OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, OP ĽZ 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí v BRATISLAVE.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí". 

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí".

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". 

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre DOP a NP

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vydal aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP pre národné projekty a dopytovo-orientované projekty.

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu s názvom "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí". 

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Informácia o informačných seminároch ku vyhláseným výzvam "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí" a "Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí"

Oznámenia pre prijímateľov v súvislosti s ukončovaním rozpočtového roka 2016

Informácia dotýkajúca sa vysporiadania finančných vzťahov.

Oznámenie o voľných finančných prostriedkoch pre Bratislavský samosprávny kraj v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Realizácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby po prvý krát umožňuje zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu podporovať rozvoj opatrovateľskej služby aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

Usmernenie pre poskytnutie informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo-orientované projekty.

 

Aktualizácia usmernenia č. 1/2013 - U

Ministerstvo financií SR informuje o aktualizácii Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013. 

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca bude MPSVR SR pokračovať aj v novom programovom období 2014-2020 s podporou flexibilných foriem práce, ako aj podporou flexibilných foriem starostlivosti o deti.

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci OP ĽZ

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národných projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020

Informácia k národným projektom v programovom období 2014-2020 podporených v rámci prioritnej osi 4 Sociálne začlenenie v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Oficiálne stanovisko MPSVR SR a IA MPSVR SR k národným projektom v programovom období 2014-2020.