Domov » Domov » Dokumenty

Dokumenty

Príručka a ďalšie materiály:


Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ 

(účinná od 20.6.2018)

 

Príloha Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ – účinné od 20.6.2018:

Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov za výkon KC/NDC/NSSDR

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov na prácu s cieľovou skupinou

Príloha č. 3: Aktuálny zoznam jednotlivých zamestnancov KC/NDC/NSSDR

Príloha č. 4: Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR – nové

4a: Súhlas so spracovaním osobných údajov – neaktuálne

4b: Vzor Oznamu o výberovom konaní  – nové

4c: Označenie poskytovateľa KC/NDC/NSSDR

Príloha č. 5: Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone KC/NDC/NSSDR

5a: Spisový obal klienta – nové

5b: Zoznam z intervencií – Záznamový hárok

5c: Sociálna anamnéza klienta

5d: Individuálny plán práce s klientom

5e: Záznam zo skupinovej aktivity

5f: Záznam z komunitnej aktivity

5g: Mesačný harmonogram činnosti

5h: Tabuľka na evidenciu klientov

Príloha č. 6: Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR

Príloha č. 7: Čestné prehlásenie Poskytovateľa o úhrade prevádzkových nákladov

Príloha č. 8: Logo ESF a EFRR

Príloha č.9: Štandardy komunitných centier – nové

Príloha č. 10: Karta účastníka NP PVSSKIKÚ – nové

Príloha č. 11: Štandardy NDC – nové

Príloha č. 12: Štandardy NSSDR – nové

 

 

Ďalšie dokumenty:

Prehľad zamestnancov Poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP PVSSKIKÚ

Postup pri zaheslovaní tabuľky Príloha č. 10. Karta účastníka NP PVSSKIKÚ

Metodiky vytvorené v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Štandardy KC, NDC, NSSDR

 

Príručka pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ (účinná od 29.04.2016)

 

Prílohy Príručky pre zapojené subjekty do NP PVSSKIKÚ_účinné od 29.04.2016:

Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov za výkon KC/NDC/NSSDR
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov na prácu s cieľovou skupinou
Príloha č. 3: Aktuálny zoznam jednotlivých zamestnancov KC/NDC/NSSDR
Príloha č. 4: Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií KC/NDC/NSSDR
4a: Súhlas so spracovaním osobných údajov
4b: Vzor Oznamu o výberovom konaní
4c: Označovanie Poskytovateľa (KC), (NDC), (NSSDR)
Príloha č. 5: Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone KC/NDC/NSSDR
5a: Spisový obal klienta
5b: Záznamy z intervencií
5c: Sociálna anamnéza klienta
5d: Individuálny plán práce s klientom
5e: Záznam zo skupinovej aktivity
5f: Záznam z komunitnej aktivíty
5g: Mesačný harmonogram činností
5h: Tabuľka na evidenciu klientov
Príloha č. 6: Vyhlásenie o začatí výkonu KC/NDC/NSSDR
Príloha č. 7: Čestné prehlásenie Poskytovateľa o úhrade prevádzkových nákladov
Príloha č. 8 a: Logo_ESF_EFRR

 

Ďalšie dokumenty:

Prehľad zamestnancov Poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP PVSSKIKÚ