EnglishSlovak

Najčastejšie otázky - aktivita TSP ( jún 2024)


Otázky týkajúce sa zapojenia do projektu

Prečo nie je naša obec uvedená v zozname oprávnených lokalít pre aktivitu TSP v rámci NP TSP KC napriek tomu, že máme záujem sa zapojiť?

V tejto výzve sú v Zozname oprávnených lokalít (príloha č. 3 Výzvy) len tie lokality, ktoré na svojom území aktuálne nerealizujú výkon terénnej sociálnej práce a zároveň spadajú do kategórie 1-3 na základe Indexu technickej potrebnosti TSP 2023 (príloha č. 5 Výzvy), pričom majú počet členov komunity v koncentrácií/koncentráciách podľa Atlasu rómskych komunít z roku 2019 rovný alebo väčší ako 300 osôb. Vylučujúcim kritériom pre oprávnenosť je skutočnosť, keď je lokalita prostredníctvom samosprávy zapojená v NP Rozvojové tímy I. fáza (ÚSVRK). Pri limitovaných finančných zdrojoch je kritériom potreba TSP, definovaná na základe objektívnych dát.

Môže sa do výzvy zapojiť obec/mesto/nezisková organizácia a žiadať o výkon v jednej z obcí zo Zoznamu lokalít, hoci už má platnú zmluvu o spolupráci v rámci NP TSP KC?

Áno, žiadateľom môže byť už zapojený subjekt, ktorý chce rozšíriť územie svojej pôsobnosti o jednu, maximálne dve z uvedených lokalít v prílohe č.3 Výzvy.

Je možné žiadať o viaceré lokality v rámci tejto výzvy?

Samostatné tímy sú autonómne tímy žiadateľa, ktoré pôsobia od seba nezávisle v rozdielnych lokalitách. Regionálny tím žiadateľa je jeden spoločný tím, s jednou kanceláriou, odkiaľ vyráža do rozdielnych resp. viacerých lokalít.

Aký je rozdiel medzi samostatnými tímami a regionálnym tímom?

Samostatné tímy sú autonómne tímy žiadateľa, ktoré pôsobia od seba nezávisle v rozdielnych lokalitách. Regionálny tím žiadateľa je jeden spoločný tím, s jednou kanceláriou, odkiaľ vyráža do rozdielnych resp. viacerých lokalít.

Kde sa viem dočítať viac o fungovaní projektu?

Viac o fungovaní projektu sa viete dočítať v Príručke pre zapojené subjekty do NP TSP KC - aktivita TSP, ktorá je zverejnená na webovej stránke projektu v časti: Dokumenty.

Kam sa môžem obrátiť v prípade nejasností ohľadom Výzvy?

V prípade otázok je možné si dožiadať informácie písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresu tsp@employment.gov.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 918 419 722 (v čase od 8:00 do 14:00).

Pri vypĺňaní elektronického formuláru Žiadosti sme urobili chybu a uviedli nesprávne informácie. Ako postupovať v takomto prípade?

Odoslaný formulár Žiadosti nie je možné dodatočne upravovať. Je potrebné vyplniť nový formulár Žiadosti, ku ktorej mu bude priradené nové číslo. Platná žiadosť bude tá, ktorá bude doručená na MPSVR SR v stanovenom termíne.

Čo je Index technickej potrebnosti TSP?

Index technickej potrebnosti TSP je jedným z dvoch kritérií na základe ktorého bol navrhnutý Zoznam lokalít pre túto Výzvu. Index bol prvýkrát vytvorený v rámci Kontextovej evaluácie TSP v roku 2019, v roku 2023 bol aktualizovaný na základe dát z Atlasu RK 2019.


Otázky týkajúce sa pracovných pozícií

O koľko pozícii môžeme žiadať?

Veľkosť a zloženie tímu sa odvíja od počtu členov komunity v koncentrácii/koncentráciách podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019: - menej ako 700 členov komunity v koncentrácii - max. 2 pozície - 700 až 1499 členov komunity v koncentrácii - max. 3 pozície - 1500 a viac členov komunity v koncentrácii - max. 4 pozície. Zloženie jednotlivých tímov je bližšie popísané v časti 3.7 Počet oprávnených pozícií v rámci Výzvy.

O koľko pozícii môžeme žiadať ak máme záujem o regionálny tím?

V prípade, že má žiadateľ záujem pôsobiť vo viacerých lokalitách spôsobom regionálneho tímu je potrebné sčítať počet členov komunity v koncentácii/koncentráciách v jednotlivých lokalitách o ktoré má záujem na základe údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019. V prípade, že je súčet - menej ako 700 členov komunity v koncentrácii - max. 3 pozície - 700 až 1499 členov komunity v koncentrácii - max. 4 pozície - 1500 a viac členov komunity v koncentrácii - max. 5 pozící. V rámci žiadosti je potrebné popísať argumenty pre zloženie tímu. Odporúčame konzultovať počet členov v regionálnom tíme a spôsob jeho fungovania so zástupcom vyhlasovateľa výzvy.

Je možné žiadať o nižší počet pracovníkov ako je odporúčaný vzhľadom na veľkosť komunity?

Áno, žiadateľ si môže zvoliť aj nižší počet pracovných pozícií ako je maximálny počet stanovený v časti 3.7 Počet oprávnených pozícií v rámci Výzvy. Každý tím však musí mať minimálne jednu pozíciu TSP a to aj v prípade, že je zvolený počet pracovných pozícií 1.

Bude možnosť meniť počet osôb na pracovných pozíciách, resp. personálnu maticu?

Áno, počas realizácie aktivít TSP bude priebežne posudzovaná jej potrebnosť v rámci lokality a v prípade jej zmeny bude zo strany MPSVR SR počet ľudských zdrojov upravený.


Otázky týkajúce sa financovania

Na základe čoho bol stanovený max. počet reálne odpracovných hodín? Ako ste sa dostali k týmto číslam?

Pri stanovovaní max. počtu reálne odpracovných hodín sa vychádzalo z údajov z predchádzajúceho NP TSP v gescii IMPLEA o skutočne odpracovaných hodinách, očistených o relevantný počet hodín sviatkov, návštev lekára, práceneschopnosti, sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi a čerpania neplateného voľna pracovníkov a údajov o reálne vyplatenej celkovej cene práce súvisiacej s výkonom práce TSP, TP, OP od januára do decembra 2022. Rok 2022 mal pri 7,5 hodinovom pracovnom čase s platenými sviatkami 1950 pracovných hodín. Po očistení tohto počtu hodín od sviatkov a priemerného očtu hodín, kedy jednotlivé pracovné pozície TSP, TP, OP navštívili lekára, boli práceneschopní, sprevádzali rodinného príslušníka k lekárovi a čerpali neplatené voľno sa max. počet hodín ustálil na 1547 hod pre TSP, 1538 pre TP a 1634 pre OP. To znamená, že max. počet reálne odpracovných hodín bol účelne znížený aby návšteva lekára, práceneschopnosť, sprevádzanie rod. príslušníka k lekárovi či čerpanie neplateného voľna neboli prekážkou pre splnenie limitu pre poskytnutie finančného príspevku pre subjekt.

Na dovolenku, návštevu lekára, sprevádzanie či sviatok má zamestnanec zo Zákoníka práce právo. Ako ich budeme hradiť ak nie sú oprávneným výdavkom?

Priemerný náklad zamestnávateľa na dovolenku, sviatok, návštevu lekára, práceneschopnosť, sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi je zahrnutý v sume jednotkového nákladu pri jednotlivých pozíciách. Ak si zoberieme modelový príklad, že zamestnanec v mesiaci odpracuje 21 pracovných dní, zamestnávateľ dostane výrazne viac financií ako je CCP za zamestnanca v danom mesiaci (pretože v hodinovom náklade sú započítané všetky náklady na dovolenky a sviatky a priemerné náklady na ostatné výdavky zamestnávateľa.). Tie financie zamestnávateľ použije na dni v budúcich obdobiach, keď zamestnanec nebude pracovať – t.j. bude na dovolenke, PN a pod. Ak to prevedieme do čísiel, tak pri ročnej sume 21 534 € nám CCP mesačne na TSP vychádza 1 794,5 € (a hrubá mzda adekvátne tejto sume). Ak odpracuje TSP 21 dní, tak je to 157,5 hod. x 13,92 €/hod., čo vo výsledku je 2 192,4 €. Takže rozdiel (397,9 €) je suma, ktorú zamestnávateľ "odloží", aby mal na financovanie dovolenky TSP v budúcom mesiaci. Týmto spôsobom sú dovolenky a sviatky financované v plnom rozsahu, dôležité osobné prekážky v práci (PN, „P“ a pod.) vo výške, ktorá je rovná priemernej hodnote na tejto pozícii v NP TSP II.

Čo v prípade, ak zamestnanec maximálny počet hodín stanovený pre jeho pracovnú pozíciu nenaplní?

V prípade, ak zamestnanec odpracuje menej ako je uvedený počet pre každú pozíciu (či už pozícia nebude obsadená, alebo z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci, ktoré budú v nadpriemernom rozsahu), nič sa nedeje. Zamestnávateľovi bude vyplatená pomerná suma, presne na základe počtu odpracovaných hodín a hodinového jednotkového nákladu.

Ako máme nastaviť mzdu zamestnanca?

Pri stanovení mzdy zamestnanca, zamestnávateľ vychádza z maximálne nárokovateľného ročného nákladu na príslušnej pozícii, ktorý je premietnutý do mesačného nákladu. Ak by sme ako modelový príklad zobrali situáciu pri TSP, tak maximálny možný nárokovateľný náklad za kalendárny rok na jednu pozíciu TSP je 21 534 €. V mesačnom vyjadrení ide o 1/12 tejto hodnoty, tj. 1794,5 € ako celková cena práce (CCP). Na základe tejto hodnoty zamestnávateľ stanovuje mesačnú mzdu zamestnanca. MPSVR SR bude zamestnávateľovi uhrádzať na mesačnej báze náklady na základe odpracovaných hodín zamestnancov. V ročnom vyjadrení, sa náklady vynaložené zamestnávateľom na zamestnanca v priebehu kalendárneho roka refundujú. V kalendárnych mesacoch, keď odpracuje významný rozsah pracovných dní, tak zamestnávateľovi bude uhradené viac financií ako je mesačný náklad CCP zamestnanca, ktoré použije v budúcich mesiacoch, keď zamestnanec čerpá dovolenku, či je PN. Výnimočne môžu byť náklady zamestnávateľa vyššie ako budú refundované zo strany MPSVR SR. V takom prípade má zamestnávateľ možnosť použiť na financovanie mzdových výdavkov financie poskytnuté na náklady súvisiace s činnosťou pracovníkov na príslušnej pozícii (17% z personálnych výdavkov).

Ako funguje 17% a na čo všetko ich môžeme použiť?

Transfer na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov je subjektu poskytovaný automaticky spolu s priamymi mzdovými výdavkami na zamestnancov. Tieto finančné prostriedky musia byť použité na náklady súvisiace s činnosťou TSP/TP, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovanej služby. Viac sa o odporúčaných nákladoch dočítate v Príručke.

Ako si celé financovanie máme predstaviť? Viete prosím uviesť príklad?

Zamestnávateľ dostane za kalendárny rok na pracovnú pozíciu TSP 21 534 €, pokiaľ zamestnanec odpracuje 1 547 hodín – čo je bežne dosiahnuteľné. Ak si zoberieme modelový príklad, že tento TSP v mesiaci odpracuje 21 pracovných dní, zamestnávateľ dostane výrazne viac financií ako je CCP za zamestnanca v danom mesiaci (pretože v hodinovom náklade sú započítané všetky náklady na dovolenky, sviatky a pod.). Tie financie zamestnávateľ použije na dni v budúcich obdobiach, keď tento TSP nebude pracovať – t.j. bude na dovolenke, PN a pod. Ak to prevedieme do čísiel, tak pri ročnej sume 21 534 € nám CCP na TSP vychádza priemerne na mesiac 1794,5 € (a hrubá mzda adekvátne tejto sume). Ak odpracuje TSP 21 dní, tak je to 157,5 hod. x 13,92 €/hod., čo vo výsledku je 2 192,4 €, ktoré zamestnávateľ získa ako financovanie z NP. Takže rozdiel je „vankúš“, ktorý si zamestnávateľ "odloží", aby mal na financovanie dovolenky v budúcom mesiaci. Tak sú dovolenky a sviatky financované v plnom rozsahu, dôležité osobné prekážky v práci (PN, „P“ a pod.) vo výške, ktorá je rovná priemernej hodnote na tejto pozícii v NP TSP II.

Otázky týkajúce sa žiadosti o platbu

Čo je potrebné predložiť pre úhradu prvej Žiadosti o platbu?

Pre uhradenie prvej platby je potrebné doložiť na IMPLEA: 1. Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii zamestnancov pre účely vstupu do NP Spolu pre komunity – aktivita: Terénna sociálna práca pre pracovníkov. Týka sa tých zamestnancov, ktorí prechádzajú z predchádzajúceho NP do NP Spolu pre komunity, a to bez výberového konania. Je to podklad pre "vstup" zamestnanca do aktuálneho projektu. Bez tohto úkonu nie je možné uhradiť výdavky na dotknutých zamestnancov. 2. Žiadosť o platbu. Tieto podklady je potrebné doručiť na adresu IMPLEA - NP Spolu pre komunity - aktivita TSP, Nevädzová 5, 814 55 Bratislava.

Za ktorých zamestnancov je potrebné predložiť Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii?

Pri zamestnancoch, ktorí prechádzajú z predchádzajúceho NP do NP Spolu pre komunity, a to bez výberového konania, musí byť zrealizovaný ich "vstup" do aktuálneho NP. Pre tento účel slúži Potvrdenie o zamestnávaní a kvalifikácii. Subjekt ho predkladá za tých zamestnancov, ktorí boli vo výkone k 30.6.2023 v rámci predchádzajúcich projektov NP TSP II v gescii IMPLEA alebo NP TSPaTP II v gescii ÚSVRK a pokračujú vo výkone kontinuálne, resp. nastúpili na príslušnú pozíciu v rámci NP Spolu pre komunity v priebehu mesiacov august – október najneskôr do 1.11.2023 (vrátane).

V prípade, že pozícia nebude k 1.11.2023 obsadená oprávnenými zamestnancami, je nutné na neobsadené pozície vyhlásiť výberové konanie v zmysle postupov Príručky. Potvrdenie je potrebné zaslať na IMPLEA spolu s príslušnými prílohami podľa prílohy č. 3 Príručky, uverejnenej na stránke : ia.gov.sk/NP Spolu pre komunity_príručka, bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o spolupráci, najneskôr však s príslušnou žiadosťou o platbu (ktorá sa vzťahuje na dotyčného zamestnanca). Prílohou Potvrdenia je aj životopis dotknutých pracovníkov.

Aké prílohy je potrebné priložiť k Žiadosti o platbu?

Táto problematika je popísaná v časti 6.6 Príručky - Žiadosť o platbu. IMPLEA bude vyžadovať od zapojeného subjektu v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o spolupráci a Príručky pre zapojené subjekty predloženie nasledovnej dokumentácie:

1. Žiadosť o platbu podpísanú štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom - predkladá sa na mesačnej báze;

2. Kópiu pracovnej zmluvy/dodatok k pracovnej zmluve - predkladá sa pri prvej Žiadosti o platbu, pri každej zmene pracovnej zmluvy, alebo pri zmene zamestnanca (s prvou Žiadosťou o platbu prosíme o predloženie aj pôvodnej pracovnej zmluvy v prípade, že zamestnanec už má platnú pracovnú zmluvu a aktuálny presun na projekt je riešený formou dodatku);

3. Mzdový list za zamestnancov. Povinnosť vedenia mzdových listov upravuje § 39 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – predkladá sa na mesačnej báze a po ukončení kalendárneho roka sumárne (ročný mzdový list);

4. Evidenčný list zamestnanca (príloha č. 5 Príručky) - predkladá sa elektronicky na adresu monitoring.tsp@ia.gov.sk, vrátane každej následnej zmeny (zmena zamestnanca, zmena údajov pri zamestnancovi); jeho správne vyplnenie nie je podmienkou pre úhradu v prípade prvej žiadosti o platbu. Jeho zaslanie sa považuje za prejav súčinnosti subjektu pri zbere dát pre účely monitorovania.

5. Kópia dokladu o PN a OČR v prípade, ak trvajú počas dňa sviatku, ktorý pripadá na pracovný deň - nepredkladá sa pravidelne každý mesiac, len v prípade tejto výnimočnej situácie.

6. Pracovný výkaz v prípade prechodu zamestnanca z pozície na pozíciu v priebehu mesiaca u jedného zamestnávateľa (zamestnanec pracuje v priebehu mesiaca aj na inej ako podporovanej pozícii, resp. dvoch rôznych podporovaných pozíciách; pracovný výkaz nie je potrebné predkladať, keď je prijímaný nový zamestnanec mimo organizácie) - nepredkladá sa pravidelne každý mesiac, len v prípade tejto výnimočnej situácie.

Je evidenčný list zamestnanca podmienkou úhrady v prípade prvej Žiadosti o platbu?

Správne vyplnenie nie je podmienkou pre úhradu v prípade prvej žiadosti o platbu. Jeho zaslanie sa považuje za prejav súčinnosti subjektu pri zbere dát pre účely monitorovania. Je dôležité, aby sa dáta za zamestnanca pri vstupe do projektu uzavreli (v kompletnom a správnom vyplnení) bez zbytočného odkladu, v prvých mesiacoch implementácie, v komunikácii s manažérkou pre monitorovanie.