EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 20.09.2021

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II (ďalej len „Príručka“). Okrem príručky boli úpravy prevedené aj v prílohách č.3., 5.,7. a 8.

Účinnosť aktualizovanej Príručky a jej príloh je od 19. apríla 2021.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.03 (PDF, 1 427 kB) – úpravy sú označené šedou farbou

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II, aktualizovaná verzia 1.03 (PDF, 1 307 kB) – bez označenia zmien

Prílohy príručky:

Príloha č.1 Štandardy terénnej sociálnej práce (PDF, 1118 kB)

Príloha č.2 Vedenie písomnej dokumentácie (ZIP, 1112 kB)

Príloha č.3 Postup pri realizácii výberového konania (ZIP, 1 688 kB)

Príloha č.4 Usmernenie k výpočtu politiky odmeňovania (XLSX, 15 kB)

Príloha č.5 Pracovný výkaz vzor (XLSX, 101 kB)

Príloha č.6 Žiadosť o refundáciu (DOCX, 432 kB)

Príloha č.7 Tabuľka pre evidovanie dát účastníkov projektu (XLS, 71 kB)

Príloha č.8 Záznam o odmietnutí poskytnutia údajov (DOCX, 75 kB)