EnglishSlovak

Budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v komunitných centrách

Cieľom podaktivity je pilotné budovanie odborných kapacít pre výkon komunitnej práce v KC ako nástroja na podporu osôb žijúcich v sociálne vylúčenýchlokalitách metódou komunitnej sociálnej práce a prostredníctvom prístupov rozvíjajúcich komunity, ktoré sú považované za účinné stratégie smerujúce k podporesvojpomoci a inklúzii na komunitnej úrovni.

Odborní konzultanti pre komunitnú prácu:

 • Mgr. Adrián Berky
 • Mgr. Monika Horváthová
 • Mgr. František Jeleň
 • PhDr. Janette Knapeková
 • Mgr. Branislav Kožuch
 • Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Expertný tím k modelu komunitnej práce:

 • Mgr. Karina Andrášiková
 • Mgr. Jana Andreasová
 • Mgr. Iva Grejtáková
 • Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
 • Doc. Jurina Rusnáková, PhD.

Budovanie odborných kapacít formou podpory budovania partnerstiev a sieťovania aktérov krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Cieľom podaktivity je zabezpečiť podporu poskytovateľov KC/NDC/NSSDR v oblasti budovania partnerstiev a sieťovania aktérov SSKI na komunitnej úrovni sdôrazom na systémovosť a previazanosť ich práce v pôsobení na cieľové skupiny SSKI, za účelom ich aktivizácie smerom k svojpomocnému riešeniu sociálnychproblémov, k podpore rozvoja komunít a posilňovania synergie projektov a programov podporených z ESF.

Expertný tím k Metodike sieťovania:

 • Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
 • RNDr., Mgr. Miroslav Pollák

 

Aktualizácia Štandardov kvality KC/NDC/NSSDR

Expertný tím na Štandardy kvality KC/NDC/NSSDR:

 • Ing. Alexandra Kárová
 • Mgr. Peter Kulifaj
 • Mgr. Jozef Mihalčin
 • Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CsC. – hlavná riešiteľka
 • Mgr. Marek Sušinka

 

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor pôsobí v rámci implementácie projektu, ako poradný orgán generálneho riaditeľa IA MPSVR SR. Medzi jeho hlavné úlohy patrí:

 • dávanie odporúčaní na schvaľovanie výstupov expertnej skupiny,
 • vziať na vedomie vybrané subjekty, ktoré sa zapoja do NP BOKKÚ,
 • ako i dohliadanie nad strategickým smerovaním implementácie NP BOKKÚ.

Členovia riadiaceho výboru:

Meno,  priezvisko, titl. Zastupca organizácie
Mgr. Adriana Ďatková ÚSVRK SR
Mgr. Aneta Daňková  IA MPSVR SR
Ing. Ján Rusňák MPSVR SR, Sekcia fondov 
Ing. Slavomíra Mačáková, PhD. Mimovládna organizácia (ETP Slovensko)
Mgr. Zuzana Nebusová Územná samospráva (Obec Spišské Tomášovce)
Mgr. Adriana Dobiášová MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. Akademická obec (Univerzita Komenského v Bratislave)
Mgr. Barbora Vávrová MPSVR SR, Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Mgr. Daniela Danihelová Mimovládna organizácia (Komunitná nadácia Bratislava)