Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Výzvy » Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

 

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam: 

 

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET


Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z:

  • prezentácie a výkladu základného rámca výzvy (oprávnenosť žiadateľa, cieľová skupina, oprávnenosť aktivít výzvy, časová oprávnenosť a iné), 
  • výkladu Príručky pre žiadateľa
  • prezentácie často kladených otázok a jasného definovania odpovedí,
  • diskusie s komunikátormi predmetnej výzvy k praktickým príkladom z praxe;

 

Miesto a termín konania budeme komunikovať, v prípade dostatočného záujmu o informačný seminár, prostredníctvom aktualít po ukončení prieskumu. 


V prípade záujmu o účasť zašlite predbežnú žiadosť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 10. 10. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy, o ktorú máte záujem. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. Odpovede na otázky Vám zašleme prostredníctvom e-mailu a následne danú problematiku odprezentujeme aj v rámci diskusie na plánovanom informačnom seminári.