EnglishSlovak

Príručka pre zapojené subjekty - aktivita TSP - platná od 6.11.2023

  • Domov
  • Príručka pre zapojené subjekty – aktivita TSP – platná od 6.11.2023
06 nov
0

Aktuálne znenie Príručky pre subjekty zapojené do NP TSP KC - aktivita TSP- od 6.11.2023


Príručka pre subjekty zapojené do NP TSP KC – aktivita TSP -účinná od 6.11.2023 (pdf, 1179 kB)

Prílohy Príručky
Príloha č.1 Žiadosť o platbu_aktivita TSP (docx, 484kB)

 Príloha č.1.1_Pracovný výkaz (xlsx, 246 kB)– v prípade prechodu zamestnanca z pozície na pozíciu v priebehu mesiaca
u jedného zamestnávateľa

Príloha č.7 Poučenie o spracúvaní osobných údajov (docx, 47 kB) 
Príloha č.8 Vzor potvrdenia o zamestnávaní a kvalifikácií zamestnancov(docx, 45kB)

 

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (docx, 42 kB) 

Plnomocenstvo – vzor tlačiva (odt, 11 kB) 

 

Prevedené dôležité úpravy:

– v texte Príručky boli upresnené a doplnené procesy pri podávaní Žiadosti o platbu (Príloha č.1 Príručky);
– došlo k úprave zoznamu príloh – príloha č.5 Evidenčný list už nie je povinnou prílohou Žiadosti o platbu;
– do textu Príručky bol doplnený popis procesu „vstupu“ zamestnanca do projektu – kapitola 7.1 Podmienky výberu podporovaných zamestnancov…;
– v kapitole 8. Monitorovanie a hodnotenie bol doplnený postup predkladania Prílohy č.7 – Poučenie o spracúvaní osobných údajov, ktorá bola doplnená medzi Prílohy;
– Príloha č.3.1 Vzor potvrdenia o zamestnávaní a kvalifikácií bol z dôvodu ľahšej prístupnosti premenovaný na Prílohu č.8.