EnglishSlovak

Metodické stretnutie aktérov NP KSS

  • Domov
  • Metodické stretnutie aktérov NP KSS
10 okt
0

Metodické stretnutie aktérov NP KSS

V dňoch 6. – 7. októbra 2022 sa v Banskej Bystrici konalo v poradí druhé Metodické stretnutie aktérov národného projektu Kvalita sociálnych služieb (ďalej len „NP KSS“). Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom odborných aktivít a vzájomnej spolupráce upriamiť pozornosť smerom k diskusii o problematických terminologických otázkach v súvislosti s implementáciou štandardov kvality sociálnych služieb. Pestrý program stretnutia bol koncipovaný tak, aby sa mohli do jednotlivých odborných aktivít zapojiť všetci účastníci podujatia, od externých hodnotiteľov, cez lektorov pre vzdelávanie poskytovateľov až po odborný tím NP KSS.

Stretnutie otvoril vo štvrtok 6. októbra svojim príhovorom Pavol Jablonický, projektový manažér NP KSS. Nasledovali vstupy a prezentácie odborných garantov za hodnotiteľský a poskytovateľský tím – prof. Kvetoslavy Repkovej a prof. Andreja Mátela. Následne sa účastníci rozdelili do skupín a spoločne pracovali v rámci workshopu zameraného na problematiku druhových špecifík štandardov kvality. Zaujímavá a podnetná odborná aktivita priniesla mnoho nových myšlienok a inšpirácií. Zúčastnení sa zhodli na tom, že aktuálna podoba štandardov kvality v zmysle novoprijatých zmien v legislatíve (zákon o inšpekcii v sociálnych veciach a zmeny prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách) má svoje úskalia a je nevyhnutné pokračovať v expertnej práci, zameranej na prípravu metodických podkladových materiálov k ich implementácii.

Podvečerný program už prebiehal pod taktovkou evaluačného tímu NP KSS. Jednotlivé fókusové skupiny sa zamerali na hľadanie a  sumarizáciu informácií, ktoré budú využité pri tvorbe obsahu dopadovej evaluácie. Nesporne podnetnými však boli aj neformálne stretnutia v malých skupinkách po skončení oficiálneho programu, kde si prítomní vymieňali skúsenosti z praxe v sociálnych službách.

V piatok 7. októbra nasledovala prezentácia tímu NP KSS, ktorý poskytol ucelený prehľad doposiaľ realizovaných a plánovaných aktivít projektu prostredníctvom sumarizácie monitorovacích údajov a informácií o zmenách v projekte. V druhej časti programu sa prítomným prihovorili zástupcovia MPSVR SR, ktorí sa snažili poskytnúť kompetentné odpovede na dôležité otázky súvisiace s aktuálnymi zmenami v legislatíve, najmä o vzťahu k inšpekcii v sociálnych veciach. Spoločné stretnutie aktérov NP KSS zakončila diskusia a prísľub ďalšieho stretnutia. Veríme, že sme neboli jediní, kto domov odchádzal s novými poznatkami a s pozitívnym pocitom, že takéto stretnutia majú veľký význam.