EnglishSlovak

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu úplného stredného vzdelania pre zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka

  • Domov
  • Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu úplného stredného vzdelania pre zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka
07 júl
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II

Internú výzvu

na predkladanie žiadostí o podporu úplného stredného vzdelania

pre zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka

s

Názov projektu:                                  ccPodpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Operačný program:                            ccĽudské zdroje (OP ĽZ)

Kód/číslo internej výzvy:                    cNP TSP II/ 05-2022

Dátum zverejnenia internej výzvy:   07. júla 2022

Dátum uzavretia internej výzvy:       30. november 2022 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

Schválil:                                            cccccIng. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ

1. Základné informácie o cieľoch výzvy

Pri realizácii programu terénnej sociálnej práce pretrváva problém nájsť kvalifikovaných zamestnancov, ktorí by boli ochotní najmä vo vidieckych oblastiach SR dlhodobo vykonávať prácu v marginalizovaných komunitách. Na stav nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov v téme terénnej sociálnej práce reaguje aj táto výzva, ktorá zameriava pozornosť na aktuálnych zamestnancov na pozícii terénny pracovník (ďalej aj ako „TP“) v oblasti podpory ich formálneho vzdelávania.

Konkrétne ide o aktuálnych zamestnancov spolupracujúcich subjektov v rámci NP TSP II na pracovnej pozícii TP, ktorí aktuálne majú ukončené iba nižšie stredné odborné vzdelanie bez maturity (podľa §16, ods.4,písm.a) zákona č.24/2008 Z.z.). Sú to osoby s dobrou znalosťou lokálnych podmienok v príslušných komunitách, príp. v prostredí ľudí bez domova. Prostredníctvom tejto výzvy chce IA MPSVR finančne podporiť TP pri dokončení úplného stredného vzdelania, teda pri získaní maturitného vysvedčenia, čo by mu/jej následne otvorilo možnosti ďalšieho štúdia, napr. aj vysokoškolského štúdia odboru sociálnej práce.

Cieľom tejto výzvy je motivovať a čiastočne podporiť zamestnancov na pracovnej pozícii TP pri zvyšovaní svojej kvalifikácie – t.j. ukončenie úplného stredného vzdelania.

Táto výzva reflektuje závery Evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce 2018 (Škobla D. a spol., 2019, str. 83)[1] a súčasne reaguje na návrh autorov Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením[2] Útvaru hodnoty za peniaze, MF SR. Obidva autorské kolektívy odporúčajú realizovať schému reálnej podpory ďalšieho formálneho vzdelávania terénnych pracovníkov.

V rámci výzvy sú alokované finančné prostriedky, ktoré budú vyplatené zamestnávateľom príslušných TP, ktorí ich následne použijú na podporu úplného stredného vzdelania aktuálne študujúcich TP.

2. Oprávnené subjekty pre podanie žiadosti

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú tie mestá, obce a MVO, ktoré už majú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci v rámci NP TSP II, t.j. v rámci prebiehajúceho NP realizujú terénnu prácu prostredníctvom TP v príslušnej lokalite. Interná výzva podporí žiadosti miest, obcí a MVO  zapojených do NP TSP II, ktoré preukážu prebiehajúce stredoškolské štúdium končiace maturitnou skúškou (ďalej aj ako „SŠ štúdium“) zamestnancov pracujúcich na pozícii TP[3].

3. Spôsob a výška finančnej podpory

Podpora stredoškolského štúdia TP bude realizovaná prostredníctvom spolupracujúcich subjektov, zapojených do NP TSP II a to cez navýšenie percenta ostatných výdavkov, ktoré úzko súvisia s činnosťou príslušného zamestnanca. Vďaka tomu bude možné, aby zamestnávateľ finančne podporoval príslušného zamestnanca v jeho štúdiu.  Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výdavky podľa bodu 5.5 Zmluvy o spolupráci sa v prípade dotyčného terénneho pracovníka, ktorý preukázateľne študuje na strednej škole v maturitnom štúdiu, navýši o  10 %[4]. Finančné prostriedky budú poskytované ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom zamestnanca.

Na účely tejto výzvy sa SŠ štúdium chápe ako externé štúdium na akejkoľvek strednej škole, ktorého cieľom je získať vysvedčenie o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky. Dotyčný študujúci TP, na ktorého je v tejto výzve zacielená podpora, môže byť v ktoromkoľvek ročníku maturitného štúdia,  t.j. budú podporovaní aj TP, korí aktuálne už študujú s cieľom dosiahnutia úplného stredného vzdelania.

Spolupracujúci subjekt sa prostredníctvom dodatku k Zmluve o spolupráci zaviaže z týchto navýšených finančných prostriedkov podporovať výlučne len vzdelávanie, ktoré je zamerané na získanie úplného stredného vzdelania príslušného TP. IA MPSVR SR nestanovuje spôsob ako presne sa má realizovať finančná podpora, je na spolupracujúcom subjekte na akom spôsobe podpory sa dohodne spolu so svojím študujúcim zamestnancom. Pred podaním žiadosti v tejto výzve sa spolupracujúci subjekt dohodne so svojím zamestnancom na spôsobe podpory jeho vzdelávania, najmä čo sa týka rozsahu a typu podpory zamestnávateľa (finančná podpora, podpora vo forme plateného študijného voľna, príp. ich kombinácia) a jej podmienok.[5] Dohodnutý spôsob podpory zamestnávateľ uvádza v žiadosti.

4. Časový rámec financovania štúdia TP

Po administratívnom spracovaní žiadosti v rámci tejto výzvy bude následne podpísaný dodatok k Zmluve o spolupráci, ktorého predmetom bude zvýšenie percenta výdavkov definovaných v bode 5.5 Zmluvy o spolupráci  vzhľadom na študujúceho zamestnanca pracujúceho na pozícii TP, ktorého cieľom je dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie. Pri dodržaní podmienok, za ktorých bude dotyčný dodatok platný, bude podpora štúdia zamestnanca ukončená spolu s koncom financovania aktivít TSP/ TP/OP v rámci NP TSP II, ktorý je plánovaný na prvý polrok 2023. V prípade ukončenia štúdia pred týmto dátumom sa končí aj vyplácanie navýšeného percenta z personálnych výdavkov príslušného zamestnanca. Rozsiahlejší popis okolností a úpravy rámcov pri ukončení či prerušení štúdia rieši Dodatok k Zmluve o spolupráci resp. Príručka.

5. Postup pri predkladaní žiadosti

Mesto/obec/MVO, ktoré/ktorá spĺňa podmienku stanovenú v bode č. 2 vyplní formulár žiadosti (príloha výzvy). V žiadosti je potrebné uviesť meno zamestnanca na pozícii TP, na ktorého subjekt žiada podporu vzhľadom na jeho SŠ štúdium, názov  strednej školy, na ktorej plánuje študovať, resp. už študuje a ročník štúdia, v ktorom sa nachádza. V prípade, že TP ešte nezačal na  strednej škole študovať, k žiadosti prikladá potvrdenie o prijatí na stredoškolské štúdium. Pokiaľ TP už na strednej škole študuje, k žiadosti prikladá potvrdenie o štúdiu v školskom roku 2022/23. Žiadateľ tiež v žiadosti uvedie spôsob/spôsoby, akým/akými bude realizovaná podpora študujúceho TP z navýšených finančných prostriedkov.

Takto finalizovanú žiadosť doručí na adresu doručenia v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musí byť uvedený nápis: „Žiadosť NP TSP II/5-2022“.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava,

Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

  • doporučenou poštovou prepravou[6],

alebo

  • osobne na podateľni IA MPSVR SR,
  • kuriérskou službou,

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej IA MPSVR SR.

Žiadosť sa považuje za riadne doručenú, ak žiadosť a jej prílohy sú vypracované na počítači, čitateľne, v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu žiadosti. V prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený oficiálny preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.

Žiadosť sa považuje za doručenú včas ak bola predložená do termínu uzavretia Internej výzvy. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať žiadosť včas je dátum odovzdania listinnej verzie žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.

Pokiaľ na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania písomnej formy dokumentácie žiadosti na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa na preukázanie dátumu odovzdania zásielky obsahujúcej žiadosti na poštovú prepravu – žiadateľ tak môže urobiť preukázaním odovzdania zásielky na poštovú prepravu prostredníctvom podacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom. IA MPSVR SR nezodpovedá za žiadosť, ktorú žiadateľ  zašle poštou alebo  kuriérskou  službou, ak bude poškodená, príp. nebude doručená.  IA MPSVR SR nezodpovedá ani za prípadné dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

Obdobne sa postupuje pri overovaní splnenia stanovenej lehoty aj pri predkladaní iných dokumentov v rámci hodnotiaceho procesu. 

Žiadosť je doručená v určenej forme, ak je vyplnený predpísaný formulár žiadosti na počítači a zároveň je doručený v listinnej podobe vrátane príloh, ktoré sú originálom alebo overenou kópiu dokumentov.

V prípade, ak žiadateľ (obec, MVO) nepredloží žiadosť riadne, alebo včas, alebo v určenej forme, IA MPSVR SR nebude takúto žiadosť posudzovať.

Podpísaním  žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky tejto výzvy.

6. Administratívne spracovanie predložených žiadostí

Po predložení žiadosti manažment NP TSP II overí administratívnu správnosť a úplnosť predloženej žiadosti do 14  kalendárnych dní. V prípade administratívne správnej a úplnej žiadosti vystaví dodatok k Zmluve o spolupráci, prostredníctvom ktorého bude zrealizovaná podpora získania úplného stredného vzdelania zamestnanca a zašle dotyčnému subjektu na podpis. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Vo výnimočnom prípade, pokiaľ budú podmienky podpory, príp. spôsob podpory v žiadosti nepriaznivo nastavené v neprospech zamestnanca, si IA MPSVR SR vyhradzuje právo nepodporiť takúto žiadosť zamestnávateľa/ spolupracujúceho subjektu.

7. Termín na predloženie žiadosti

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti v rámci tejto výzvy je 30. november 2022.[7] IA MPSVR SR si vyhradzuje právo uzatvoriť túto výzvu pred uvedeným termínom a to v prípade vyčerpania finančnej alokácie na túto výzvu. Ak nastane táto udalosť, IA MPSVR SR uzatvorenie výzvy oznámi na webovej stránke www.tsp.gov.sk.

8. Poskytovanie informácií

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich s problematikou tejto Výzvy,  je potrebné obrátiť sa na príslušného regionálneho koordinátora NP TSP II (kontakty na RK), alebo na koordinátorku implementácie odborných aktivít ((lucia.bielenaklacanska@ia.gov.sk, tel.: 0917 991 214)).

Prílohy:


[1] https://tsp.gov.sk/na-stiahnutie/?csrt=6525360755982147944

[2] Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením – Záverečná správa, ÚHP, marec 2020, str. 188; https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/

[3] Zamestnanci na pozícii TP musia byť zároveň financovaní z finančných prostriedkov NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

[4] Pri priemernej celkovej cene práce TP v rámci NP TSP II je to podpora v hodnote cca 100 € mesačne.

[5] Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom s cieľom zvýšenia kvalifikácie je právne popísaná v § 155 Zákonníka práce.

[6] V súlade s podmienkami stanovenými Zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platnosť zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým nie je dotknutá.

[7] Z hľadiska využitia podpory v rámci tejto výzvy je ideálne požiadať o podporu dostatočne v predstihu pred začiatkom samotného štúdia, t.j. na začiatku školského roka, aby bol dodatok k Zmluve o spolupráci platný a účinný vo vzťahu ku štúdiu čo najskôr.