EnglishSlovak

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu vo Važci

  • Domov
  • Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu vo Važci
03 jún
0

Čo vznikne, keď sa spojí motivácia, vôľa posúvať veci k lepšiemu a chuť pomáhať? Detské centrum Samuel vo Važci, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie JEKH DROM. Toto centrum funguje ako nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu už viac ako 5 rokov. Za jeho fungovaním stojí skupinka šikovných ľudí, ktorí vytvorili niečo, čo v súčasnosti prináša bezpečné a útulné miesto pre deti, mládež a dospelých z miestnej komunity. Svoju činnosť začínali s nadšením a v malom, popri svojej práci, dlhý čas pracujúci v dobrovoľníckom móde.

V rámci svojho voľného času sme snívali, že raz deti z važeckej osady Dolinka budú mať svoje miesto, kam môžu prísť, učiť sa nové zaujímavé veci, budovať svoje vzájomné vzťahy v spolupráci s nami dospelákmi. Martina Šeďová,  štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia.

Od dobrovoľníctva k svojpomocnej oprave centra

Prešlo niekoľko dobrovoľníckych rokov a ich sen o bezpečnom priestore pre mládež a dospelých sa stal realitou. Vďaka finančnej pomoci a štedrosti partnerov zo Spojených štátov amerických – Cooperative Baptist Fellowship sa im podarilo kúpiť vo Važci starý dom, ktorý si svojpomocne v priebehu rokov opravili a prispôsobili potrebám komunity. Vďaka aktívnemu zapájaniu sa do rôznych projektov mohli vybaviť centrum i potrebným materiálnym vybavením a pomôckami na voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Kreatívne krúžky práce s drevom aj letné tábory

V centre pracujú najmä s mládežou a rodinami z osady Dolinka pri Važeckej jaskyni. V osade žije viac ako 200 obyvateľov v domčekoch postavených najmä z dreva. Počas našej návštevy nás nadchla stolárska dielňa, ktorá je súčasťou budovy centra. Nájdete v nej pána Daniela – nadšenca dreva, ktorého výsledky práce s drevom môžete nájsť takmer v každej miestnosti spoločných priestorov. Pán Daniel vedie aj kreatívne krúžky práce s drevom pre deti a mládež, ktoré sú v centre veľmi obľúbené. Letné tábory, tvorivé a športové aktivity, riešenie krízových situácií, individuálny tútoring a mnoho ďalších aktivít sú súčasťou každodenného života centra.  

Zdroj: www.jekhdrom.sk

Pri svojej práci sa stretávame s mnohými nádhernými a otvorenými ľuďmi, ktorí obohacujú nielen nás, ale aj celé svoje okolie. Za ich otvorené srdcia, načúvajúce uši a vidiace oči chceme všetkým touto cestou poďakovať. Daniela Šeďová, expertka na terén JEKH DROM, o.z.

Činnosť centra bola posledné dva roky do značnej miery ovplyvnená situáciou so  šírením ochorenia COVID 19. Toto obdobie bolo pre centrum skutočne náročné, o to viac však pre klientov – mnohí z nich prišli o svoje pracovné príležitosti, niektoré rodiny zasiahlo ochorenie či smrť blízkych členov rodiny, deti boli odkázané na dištančné vyučovanie, ktoré sa však bez prístupu k počítačom realizovalo skutočne ťažko.

Snažili sme sa reagovať na potreby, ktoré v danom období nastali, doplnila Daniela Šeďová. Aktivity boli zameraná najmä na zdravotnú osvetu. Vďaka projektu z Nadácie Volkswagen Slovakia, centrum zamestnalo dve invalidné dôchodkyne, ktoré šili ochranné rúška. Rúška poskytovali bezplatne nielen obyvateľom Važca, ale aj organizáciám, ktoré o to požiadali. Ušili ich viac ako 4000. Počas tohto obdobia pracovníci poskytovali pomoc a podporu deťom a mládeži, ktoré boli na dištančnom vzdelávaní a nemali prístup na internet, či už prostredníctvom distribúcie pracovných listov alebo individuálneho doučovania. Úzko pritom spolupracovali so školami.  Občianske združenie JEKH DROM sa stalo členom krízového štábu Obce Važec a vykonávalo činnosti s tým súvisiace. Centrum asistovalo aj pri antigénovom testovaní priamo v rómskej osade, objednávaní na očkovanie, a distribúcii humanitárnej pomoci. Vďaka dobrej spolupráci dokázalo centrum pomáhať adresne a zvládlo aj náročnú situáciu, keď bolo v osade mnoho osôb pozitívnych.

Maximálne využiť potenciál priestorov centra

Keď sme zakladali občianske združenie, naším snom bolo vytvoriť bezpečný priestor, kde deti, mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu tráviť svoj voľný čas, všestranne sa rozvíjať a získať zručnosti pre lepšiu budúcnosť. Zároveň víziou bolo poskytovať pomoc a podporu tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Našou snahou do budúcnosti je udržať poskytovanú službu, reagovať na aktuálne potreby, a tým prispôsobiť činnosť centra. Túžime vidieť, ako deti, ktoré  navštevovali naše centrum, sa stanú dobrovoľníkmi a budú viesť iných, ako sa komunita zmocní a spoločne sa postaví proti prekážkam, ktoré jej stoja v ceste za lepším a kvalitnejším životom. Naším snom pre nich je skvalitnenie životných podmienok v oblasti bývania. Pre Detské centrum Samuel si želáme, aby priestory boli využívané rôznymi skupinami z Važca a bol maximálne využitý potenciál našich budov,  a aby centrum bolo miestom, kde sa spájajú rôzne komunity. Okrem toho cielene vyhľadávame aj iné grantové príležitosti, či už na renováciu ďalších priestorov alebo na zaujímavé činnosti, ktoré by sme chceli s deťmi zrealizovať.

Komunikácia a dobré vzťahy sú základom pre úspech

Pri našej práci si uvedomujeme, aký dôležitý je vzťah. Vzťah medzi sociálnym pracovníkom a prijímateľom sociálnej služby, vzťah medzi pracovníkmi na pracovisku a vzťahy medzi organizáciou a inými inštitúciami. Vnímame, že za osem rokov našej existencie sme si vybudovali dobré vzťahy  s ľuďmi z miestnej rómskej komunity a inými zraniteľnými skupinami, ktorí sa na nás s dôverou obracajú so svojimi ťažkosťami aj radosťami. Pri zvládaní náročných situácií, s ktorými sa dennodenne stretávame nám napomáha to, že pracujeme ako tím. Aj napriek tomu, že každý sme iný, hľadáme spoločne riešenia, otvorene komunikujeme, vzájomne sa dopĺňame a povzbudzujeme.  Občianske združenie JEKH DROM má tiež vybudovanú dobrú partnerskú základňu, vďaka ktorej sa dá pomáhať ľahšie a adresnejšie. Sme vďační všetkým, ktorí nás podporujú, či už finančne, materiálne alebo povzbudivým slovom, modlitbou. Pri našej práci sa riadime krédom:

Tí, čo hľadia nádejou, vidia ďalej. Tí, čo hľadia láskou, vidia hlbšie. Tí, čo hľadia vierou, vidia všetko v inom svetle.

Občianske združenie JEKH DROM je od roku 2019 zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.