EnglishSlovak

Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka - 2.kolo

  • Domov
  • Interná výzva na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca na pozícii terénneho pracovníka – 2.kolo
19 máj
0

a

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zverejňuje v rámci implementácie NP TSP II

Internú výzvu

na predkladanie žiadostí o podporu vysokoškolského štúdia zamestnanca

na pozícii terénneho pracovníka – 2. kolo

s

Názov projektu: dddddddddddddddd Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
(NP TSP II)

Operačný program:  dddddddddddddĽudské zdroje (OP ĽZ)

Kód/číslo internej výzvy: ddddddddddNP TSP II/ 04-2022

Dátum zverejnenia internej výzvy:        20. máj 2022

Dátum uzavretia internej výzvy:             31. december 2022 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

Schválil: ddddddddddddddddddddddd Ing. Andrej Svitáč, generálny riaditeľ

1. Základné informácie o cieľoch výzvy

Pri doterajšej realizácii programu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „Tsp“) sa v posledných rokoch stal viditeľným nedostatok absolventov vysokoškolského štúdia odboru sociálna práca, ktorí by najmä vo vidieckych lokalitách SR dlhodobo vykonávali prácu terénneho sociálneho pracovníka. V mnohých lokalitách sa historicky preukázalo, že je náročné nájsť na pozíciu TSP zamestnanca s požadovanou kvalifikáciou. Na tento stav nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov reaguje táto výzva, ktorá zameriava pozornosť na aktuálnych zamestnancov na pozícii terénny pracovník (ďalej aj ako „TP“). Sú to osoby, ktoré poznajú lokálne podmienky v príslušných komunitách, príp. v prostredí ľudí bez domova a teda sú prirodzene najvhodnejšími adeptami na pozíciu TSP.

Cieľom tejto výzvy je motivovať zamestnancov na pozícii TP k štúdiu odboru sociálnej práce a finančne podporiť ich vysokoškolské štúdium odboru sociálnej práce (ďalej ako VŠ štúdium).

Táto výzva reflektuje závery Evaluácie dopadu terénnej sociálnej práce 2018 (Škobla D. a spol., 2019, str. 83)[1] a súčasne reaguje na návrh autorov Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením[2] Útvaru hodnoty za peniaze, MF SR. Obidva autorské kolektívy odporúčajú realizovať schému reálnej podpory ďalšieho formálneho vzdelávania terénnych pracovníkov.

V rámci výzvy sú alokované finančné prostriedky, ktoré budú vyplatené zamestnávateľom príslušných TP, ktorí ich následne použijú na podporu bakalárskeho resp. magisterského VŠ vzdelávania aktuálne študujúcich TP v odbore sociálna práca.

2. Oprávnené subjekty pre podanie žiadosti

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú tie mestá, obce a MVO, ktoré už majú uzatvorenú Zmluvu o spolupráci v rámci NP TSP II, t.j. v rámci prebiehajúceho NP realizujú terénnu prácu prostredníctvom TP v príslušnej lokalite. Interná výzva podporí žiadosti miest, obcí a MVO  zapojených do NP  TSP II, ktoré preukážu prebiehajúce VŠ štúdium (bakalársky alebo magisterský stupeň vzdelania) v odbore sociálna práca zamestnancov pracujúcich na pozícii TP[3].

3. Spôsob a výška finančnej podpory

Podpora VŠ štúdia TP bude realizovaná prostredníctvom spolupracujúcich subjektov, zapojených do NP TSP II.

Podpora financovania VŠ štúdia sociálnej práce zamestnancov na pozícií TP bude realizovaná prostredníctvom navýšenia percenta ostatných výdavkov, ktoré úzko súvisia s činnosťou príslušného zamestnanca, vďaka čomu bude možné, aby zamestnávateľ finančne podporoval príslušného zamestnanca v jeho VŠ štúdiu.  Výška poskytnutých finančných prostriedkov na výdavky podľa bodu 5.5 Zmluvy o spolupráci sa v prípade dotyčného terénneho pracovníka, ktorý preukázateľne študuje na VŠ v odbore sociálna práca, navýši o  10 %[4]. Finančné prostriedky sa poskytujú ako príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom zamestnanca.

Na účely tejto výzvy sa VŠ štúdiom chápe bakalárske a magisterské štúdium v odbore sociálna práca. Dotyčný študujúci TP, na ktorého je v tejto výzve zacielená podpora, môže byť v ktoromkoľvek ročníku (1. – 5. ročník) VŠ štúdia,  t.j. budú podporovaní aj TP, korí už na VŠ v odbore sociálna práca študujú.

Spolupracujúci subjekt sa prostredníctvom dodatku k Zmluve o spolupráci zaviaže z týchto navýšených finančných prostriedkov podporovať výlučne len VŠ vzdelávanie príslušného TP. IA MPSVR SR nestanovuje spôsob ako presne sa má realizovať finančná podpora, je na spolupracujúcom subjekte na akom spôsobe podpory sa dohodne spolu so svojím študujúcim zamestnancom. Pred podaním žiadosti v tejto výzve sa spolupracujúci subjekt dohodne so svojím zamestnancom na spôsobe podpory jeho VŠ vzdelávania, najmä čo sa týka rozsahu a typu podpory zamestnávateľa (finančná podpora, podpora vo forme plateného študijného voľna, príp. ich kombinácia) a jej podmienok.[5] Dohodnutý spôsob zamestnávateľ uvádza v žiadosti.

4. Časový rámec financovania VŠ štúdia sociálnej práce

Po administratívnom spracovaní žiadosti v rámci tejto výzvy bude následne podpísaný dodatok k Zmluve o spolupráci, ktorého predmetom bude zvýšenie percenta výdavkov definovaných v bode 5.5 Zmluvy o spolupráci  vzhľadom na študujúceho zamestnanca pracujúceho na pozícii TP v odbore sociálna práca. Pri dodržaní podmienok, za ktorých bude dotyčný dodatok platný, bude podpora VŠ štúdia zamestnanca ukončená spolu s koncom financovania aktivít TSP/ TP/OP v rámci NP TSP II, ktorý je plánovaný na prvý polrok 2023. V prípade ukončenia VŠ štúdia pred týmto dátumom sa končí aj vyplácanie navýšeného percenta z personálnych výdavkov príslušného zamestnanca. Rozsiahlejší popis okolností a úpravy rámcov pri ukončení či prerušení štúdia rieši Dodatok k Zmluve o spolupráci resp. Príručka.

5. Postup pri predkladaní žiadosti

Mesto/obec/MVO, ktoré/ktorá spĺňa podmienku stanovenú v bode č. 2 vyplní formulár žiadosti (príloha výzvy). V žiadosti je potrebné uviesť meno zamestnanca na pozícii TP, na ktorého subjekt žiada podporu vzhľadom na jeho VŠ štúdium v odbore sociálna práca, na ktorej VŠ plánuje študovať, resp. študuje a v ktorom ročníku štúdia sa nachádza. V prípade, že TP ešte nezačal na vysokej škole študovať, k žiadosti prikladá potvrdenie o prijatí na štúdium v odbore sociálna práca. Pokiaľ TP už na VŠ študuje, k žiadosti prikladá potvrdenie o štúdiu v akademickom roku 2022/23. Žiadateľ tiež v žiadosti uvedie spôsob/spôsoby, akým/akými bude realizovaná podpora študujúceho TP z navýšených finančných prostriedkov.

Takto finalizovanú žiadosť doručí na adresu doručenia v uzavretom a nepriehľadnom obale, na ktorom musí byť uvedený nápis: „Žiadosť NP TSP II/4-2022“.

Adresa doručenia:

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava,

Žiadosť je možné predložiť na IA MPSVR SR (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

  • doporučenou poštovou prepravou[6],

alebo

  • osobne na podateľni IA MPSVR SR,
  • kuriérskou službou,

v pracovné dni v úradných hodinách zverejnených na webovom sídle IA MPSVR SR www.ia.gov.sk.

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej IA MPSVR SR.

Žiadosť sa považuje za riadne doručenú, ak žiadosť a jej prílohy sú vypracované na počítači, čitateľne, v slovenskom jazyku a písmom, umožňujúcim rozpoznanie textu, t. j. tak, aby bolo možné objektívne posúdenie obsahu žiadosti. V prípade príloh predložených v inom ako slovenskom jazyku, musí byť priložený oficiálny preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku.

Žiadosť sa považuje za doručenú včas ak bola predložená do termínu uzavretia Internej výzvy. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať žiadosť včas je dátum odovzdania listinnej verzie žiadosti osobne do podateľne, alebo dátum jej odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu.

Pokiaľ na poštovej zásielke od žiadateľa nie je poštová pečiatka s dátumom odovzdania písomnej formy dokumentácie žiadosti na poštovú prepravu, resp. dátum je nečitateľný, IA MPSVR SR vyzve žiadateľa na preukázanie dátumu odovzdania zásielky obsahujúcej žiadosti na poštovú prepravu – žiadateľ tak môže urobiť preukázaním odovzdania zásielky na poštovú prepravu prostredníctvom podacieho lístka alebo iným preukázateľným spôsobom. IA MPSVR SR nezodpovedá za žiadosť, ktorú žiadateľ  zašle poštou alebo  kuriérskou  službou, ak bude poškodená, príp. nebude doručená.  IA MPSVR SR nezodpovedá ani za prípadné dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

Obdobne sa postupuje pri overovaní splnenia stanovenej lehoty aj pri predkladaní iných dokumentov v rámci hodnotiaceho procesu. 

Žiadosť je doručená v určenej forme, ak je vyplnený predpísaný formulár žiadosti na počítači a zároveň je doručený v listinnej podobe vrátane príloh, ktoré sú originálom alebo overenou kópiu dokumentov.

V prípade, ak žiadateľ (obec, MVO) nepredloží žiadosť riadne, alebo včas, alebo v určenej forme, IA MPSVR SR nebude takúto žiadosť posudzovať.

Podpísaním  žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov v nej uvedených a akceptuje podmienky tejto výzvy.

6. Administratívne spracovanie predložených žiadostí

Po predložení žiadosti manažment NP TSP II overí administratívnu správnosť a úplnosť predloženej žiadosti do 14  kalendárnych dní. V prípade administratívne správnej a úplnej žiadosti vystaví dodatok k Zmluve o spolupráci, prostredníctvom ktorého bude zrealizovaná podpora VŠ sociálnej práce, a zašle dotyčnému subjektu na podpis. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. Vo výnimočnom prípade, pokiaľ budú podmienky podpory, príp. spôsob podpory v žiadosti nepriaznivo nastavené v neprospech zamestnanca, si IA MPSVR SR vyhradzuje právo nepodporiť takúto žiadosť zamestnávateľa/ spolupracujúceho subjektu.

7. Termín na predloženie žiadosti

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti v rámci tejto výzvy je 31. december 2022.[7] IA MPSVR SR si vyhradzuje právo uzatvoriť túto výzvu pred uvedeným termínom a to v prípade vyčerpania finančnej alokácie na túto výzvu. Ak nastane táto udalosť, IA MPSVR SR uzatvorenie výzvy oznámi na webovej stránke www.tsp.gov.sk.

8. Poskytovanie informácií

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich s problematikou tejto Výzvy,  je potrebné obrátiť sa na príslušného regionálneho koordinátora NP TSP II (kontakty na RK), alebo na koordinátorku implementácie odborných aktivít (lucia.bielenaklacanska@ia.gov.sk, tel.: 0917 991 214).

Prílohy:


[1] https://www.tsp.gov.sk/wp-content/uploads/2016/02/Evaluacia-dopadu-terennej-socialnej-prace-2018.pdf?csrt=4166161984774269472

[2] Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením – Záverečná správa, ÚHP, marec 2020, str. 188; https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/

[3] Zamestnanci na pozícii TP musia byť zároveň financovaní z finančných prostriedkov NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce.

[4] Pri priemernej celkovej cene práce TP v rámci NP TSP II je to podpora v hodnote cca 100 € mesačne.

[5] Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom s cieľom zvýšenia kvalifikácie je právne popísaná v § 155 Zákonníka práce.

[6] V súlade s podmienkami stanovenými Zákonom č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platnosť zákona č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým nie je dotknutá.

[7] Z hľadiska využitia podpory v rámci tejto výzvy je ideálne požiadať o podporu dostatočne v predstihu pred začiatkom samotného štúdia, t.j. ešte pred začiatkom jesenného semestra, aby bol dodatok k Zmluve o spolupráci platný a účinný vo vzťahu ku štúdiu čo najskôr.