EnglishSlovak

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ - Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

  • Domov
  • Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7
27 jan
0

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.02.2022, na
základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú všetky doterajšie kompetencie
Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, 
konkrétne v časti  OP ĽZ – Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu
zamestnanosti mladých ľudí, OP ĽZ – Prioritná os č. 3 Zamestnanosť, OP ĽZ –
Prioritná os č. 7 Technická pomoc
pod Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43,
Bratislava, IČO: 00 681 156.

Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou
dovoľujeme  taktiež informovať, že všetky procesy spojené s
implementáciou projektov v časti OP ĽZ – Prioritná os č. 2 Iniciatíva na
podporu zamestnanosti mladých ľudí, OP ĽZ – Prioritná os č. 3 Zamestnanosť, OP
ĽZ – Prioritná os č. 7 Technická pomoc
 bude odo dňa 01.02.2022
zabezpečovať výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43, Bratislava, IČO: 00 681 156, Odbor
projektov zamestnanosti, e-mail:
dop@employment.gov.sk.

Po tomto dátume budú všetky náležitosti v kompetencii
 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ako nového poskytovateľa.

 

Veríme, že tento prechod bude plynulý a bez komplikácií.