EnglishSlovak

Podpora vysokoškolského štúdia terénnych pracovníkov

  • Domov
  • Podpora vysokoškolského štúdia terénnych pracovníkov
05 nov
0

V septembri 2021 sme vyhlásili Internú výzvu na podporu terénnych pracovníkov počas vysokoškolského štúdia. Cieľom výzvy je motivovať finančnou podporou zamestnancov a zamestnankyne na pozícii terénnych pracovníkov (ďalej aj ako „TP“) k štúdiu odboru sociálna práca.

Do konca roka 2021 boli predložené žiadosti pre 26 TP, pričom všetky predložené žiadosti splnili stanovené podmienky.

Pri realizácii programu terénnej sociálnej práce už niekoľko rokov vnímame nedostatok absolventov vysokoškolského štúdia odboru sociálna práca, ktorí by mali záujem dlhodobo vykonávať prácu terénneho sociálneho pracovníka (ďalej aj ako „TSP“). V mnohých, najmä vidieckych lokalitách sme zaznamenali ťažkosti nájsť na pozície TSP vhodného zamestnanca alebo zamestnankyňu s požadovanou kvalifikáciou.

Na stav týkajúci sa nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov sme sa v septembri 2021 rozhodli zareagovať týmto opatrením, ktoré zameriava pozornosť na ľudí aktuálne pracujúcich v komunitách a v teréne na pozícii terénny pracovník. Ide totiž o ľudí, ktorí dobre poznajú lokálne podmienky v týchto komunitách, príp. v prostredí ľudí bez domova a teda sú prirodzene najvhodnejšími adeptami na prácu TSP.

Alokované finančné prostriedky v rámci výzvy sú poskytované zamestnávateľom príslušných TP, ktorí sú viazaní následne ich použiť na podporu bakalárskeho resp. magisterského VŠ vzdelávania aktuálne študujúcich TP v odbore sociálna práca.

Výzva, ktorá  je otvorená do 31. januára 2022, má ešte voľné finančné kapacity podporiť ďalších TP, ktorí splnia predpísané podmienky.

Viac informácii nájdete na www.tsp.gov.sk/interna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-vysokoskolskeho-studia.

Leave A Comment