EnglishSlovak

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

  • Domov
  • Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov
21 máj
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pilotné zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných centrách. V rámci činnosti komunitných centier na Slovensku sa jedná o inovatívny prvok, ktorý predstavuje jeden z nástrojov, ako podporiť občanov žijúcich v sociálne vylúčených lokalitách. Podpora pracovnej pozície komunitný pracovník je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Ľudské zdroje, na území všetkých samosprávnych krajov SR.

Pri aktuálnom zložení pracovných tímov v komunitných centrách na Slovensku a požiadavkách na ich expertízu je náročné vykonávať komunitnú prácu a aplikovať v nej komunitné prístupy. Preto je potrebné odborne posilniť personálne kapacity novou pracovnou pozíciou komunitný  pracovník komunitného centra, pre ktorého je v rámci národného projektu NP BOKKU  pripravený aj komplexný balík vzdelávania v komunitnej práci. Súčasné nastavenie pracovných pozícii v komunitných centrách je orientované najmä na individuálnu prácu alebo prácu v skupine. Medzi najčastejšie odborné a ďalšie činnosti komunitného centra patria najmä aktivity individualizovaného sociálneho poradenstva (najmä v oblasti dlhov a riešenia finančnej situácie, podpory zamestnania jednotlivcov, či bývania jednotlivcov a rodín, aktivity edukačného charakteru určené pre deti a mládež ako doučovanie).

Nová pracovná pozícia komunitný pracovník, ako súčasť poskytovaných sociálnych služieb, sa od týchto činností líši z hľadiska cieľovej skupiny, metód a do istej miery aj základnej filozofie prístupu k spolupráci s cieľovými skupinami.  Hlavnou náplňou práce komunitného pracovníka je mapovanie a vyhodnocovanie potrieb a zdrojov v lokalite a celých komunitách, nie jednotlivcov. Komunitný pracovník má za úlohu sprevádzať občanov žijúcich v komunite procesom riešenia ich problémov, ťažkých životných situácii a zároveň ich naučiť vedieť definovať si svoje spoločné potreby a problémy v komunite; hľadať v nich samých nástroj riešenia daného problému,  zdroje pomoci a prizývať iných do spolupráce. Bližšie informácie o činnosti komunitných centier, ako aj o novozavedenej pracovnej pozícii nájdete na webových stránkach IA MPSVR SR www.ia.gov.sk a www.bokku.gov.sk.

Ísť cestou zvýšenia dôrazu na komunitnú prácu je výzva, ktorú chceme rozvíjať vo všetkých komunitách na Slovensku a zároveň je najlepšou investíciou do ľudí samotných, ktorou je možné podporiť aktívnejší prístup celej komunity,“ uviedol generálny riaditeľ Implementačnej agentúry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Andrej Svitáč.  Zavedenie novej pracovnej pozície komunitný pracovník je efektívnym nástrojom na začlenenie jednotlivcov a rodín, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Správne navigovať a naučiť ľudí v rôznych komunitách vedieť prevziať zodpovednosť za seba, rodinu a komunitu do vlastných rúk, za intenzívnej spolupráce s komunitným pracovníkom.

Leave A Comment