EnglishSlovak

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2021 v rámci NP BOKKÚ

  • Domov
  • Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2021 v rámci NP BOKKÚ
10 dec
0

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov KC, NDC, NSSDR.

Na základe normatívneho mechanizmu stanoveného vo Vyzvaní pre NP BOKKÚ a v Príručke pre Prijímateľa a na základe aktuálnych možností schváleného rozpočtu  pre NP BOKKÚ IA MPSVR SR, s účinnosťou od 01.01.2021, zvyšuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na personálne výdavky zamestnancov KC, NDC, NSSDR za kalendárny mesiac v porovnaní so sumou stanovenou v Zmluve o spolupráci pre rok 2020 (článok 4, bod 4.3 Zmluvy o spolupráci).  Index zvýšenia je stanovený maximálne na 10,6 %.

IA MPSVR SR vypracuje a následne zašle všetkým zapojeným subjektom návrh Dodatku ku zmluve o spolupráci, kde už bude zindexovaná celková cena práce ( ďalej ,,CCP“) na jednotlivých pracovných pozícií zamestnancov KC, NDC, NSSDR pre rok 2021. Taktiež bude v Dodatku uvedená aj CCP pre odborného pracovníka – komunitného pracovníka KC pre rok 2021 v zmysle schváleného rozpočtu.

Zároveň však platí, že zvýšenie finančných prostriedkov na personálne výdavky je zhora ohraničené maximálnou sumou (CCP), ktorú stanovil pre oprávnenosť týchto výdavkov Riadiaci orgán MPSVR SR. Limity CCP sú pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborným pracovník KC, NDC,NSSDR a odborný pracovník – komunitný pracovník KC, pracovník KC nasledovné:

[table id=2 /]

V prípade akýchkoľvek nejasností, či uistenia sa o správnom výpočte maximálnej  oprávnenej CCP za zamestnancov KC, NDC, NSSDR od 01.01.2021, kontaktuje prosím príslušných finančných manažérov.

Kontakty:

Mgr. Marta Prokopová, hlavná finančná manažérka; +421 2 2043 1415

Mgr. Terézia Patáková, finančná manažérka; +421 2 2043 1415

Ing. Lukáš Burianek, finančný manažér; +421 2 2043 1309

Bc. Tomáš Slaninka, finančný manažér; +421 2 2043 1309

Mgr. Tatiana Šuňalová, finančná manažérka; +421 2 2043 1309

Ing. Katarína Drahošová, finančná manažérka; +421 2 2043 1410

Bc. Barbora Ušiaková, finančná manažérka; +421 2 2043 1410

Leave A Comment