EnglishSlovak

Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?

  • Domov
  • Investičná pomoc pre sociálne podniky – Ako na to?
04 dec
0

Ponúkame Vám inštruktážne video k investičnej pomoci pre sociálne podniky, ktoré vás prevedie základnými informáciami, objasní podmienky a postup pri žiadosti o finančnú návratnú i nenávratnú pomoc, ako aj zodpovie na najdôležitejšie otázky.

Viac informácií k podmienkam poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru i k samotnej žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci Vám bezplatne poskytneme v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky, ktoré neváhajte kontaktovať.

O čo ide

Začiatkom októbra bolo zverejnené  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov (ďalej RSP). Pripravených je takmer  44 miliónov EUR z Európskeho sociálneho fondu, žiadosti môžu predkladať RSP zo všetkých samosprávnych krajov okrem Bratislavského.

Podpora v zmysle Zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť poskytnutá formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. komerčného úveru prostredníctvom finančnej inštitúcie) a nenávratnej pomoci – nenávratného finančného príspevku poskytovaného prostredníctvom národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, ktorý realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Čo je cieľom

Cieľom projektu je zlepšiť prístup RSP k finančným prostriedkom na investície a rozvoj, aby mohli vznikať a zároveň ich podnikanie bolo životaschopné a trvalo udržateľné, s reálnymi pozitívnymi výsledkami v podobe zníženia počtu nezamestnaných a neaktívnych osôb vo väzbe na potreby regionálnych trhov práce. To je účelom podmienky, prečo je nenávratná časť finančného príspevku podmienená tou návratnou.

Ako na to

Žiadateľ musí mať vypracovaný biznis plán (investičný zámer), schválenú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, ktorý bude vyžadovať splatnosť investície.
Až potom môže RSP požiadať o nenávratný finančný príspevok. Avšak maximálnu intenzitu nenávratnej pomoci určujú štyri opatrenia. Poskytnutie investičnej pomoci je naviazané na podmienku schváleného úveru bankou, ktorý určí aj výšku poskytnutej nenávratnej pomoci prostredníctvom investičnej pomoci – nenávratná časť.

Registrované sociálne podniky môžu požiadať o pomoc prostredníctvom jedného zo štyroch opatrení, a to
Opatrenie č. 1 – investičná pomoc pre MSP,
Opatrenie č. 2 – pomoc pre začínajúce podniky,
Opatrenie č. 3 – regionálna investičná pomoc,
Opatrenie č. 4 – pomoc pre registrované sociálne podniky podľa pravidiel minimálnej pomoci v rámci schémy de minimis.

Záverom…

Máte otázky, potrebujete poradiť? Nezabúdajte Regionálne centrá sociálnej ekonomiky poskytujú bezplatné informácie, pomoc a podporu.

Viac informácií o Oznámení k čerpaniu nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý realizuje Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Leave A Comment